Saturday, 28 October 2017

ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲙⲏ ⲉⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ


ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲙⲏ ⲉⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀Ⲓⲏ̄ⲥ̄ Ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲓⲙ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ϯⲑⲓⲁⲇⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ⲧⲉ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲛ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲗⲁⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ
 • ⲡⲉⲕⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲓⲉ ⲁⲥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲓⲉ ⲁⲥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲓⲉⲛ ⲙⲟϥⲑⲉϩ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲟⲩ
 • ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲑⲱⲕ ⲧⲉ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲉϥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲡⲉ ⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲁⲅⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲥⲉⲕⲁϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲁϥⲙⲁϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥϧⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲝϥⲟⲣⲇ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̄ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣ ⲫⲁⲓ. ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ  ⲁϥⲉⲣⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲝϥⲟⲣⲇ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲱⲛϧ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲟⲛϧ ⲧⲉ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲏⲧ ϣⲟ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ϣⲏⲙⲓ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀
  • ⲓⲉ ⲗⲁϩⲟϯ
  • ⲉⲣⲟⲩϫⲟⲥ
  • ϯⲛⲏⲓ
  • ⲕⲁⲗⲟⲡⲱ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲡⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲏⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲥⲉⲙⲛⲓⲧⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲟⲣⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲗⲩⲙⲉⲛⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲇⲓⲇⲓⲙⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛⲁⲩⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩϫⲟⲥ ⲛ̀ϩⲗⲓ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲣⲡⲉⲥⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲟⲙⲥ ⲉⲣⲟⲥSunday, 15 October 2017

ⲉⲧⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ

ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϩⲓⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲁϣ ⲛ̀ⲣⲏϯ ⲁⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲛ̀ϣⲟⲩⲧⲁⲓⲟⲥ. ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲱϣ: ⲥϧⲁⲓ: ⲥⲱⲧⲉⲙ: ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ

 • ⲁ̄. ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ  ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲣⲓϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲱϣ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲙ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ
 • ⲃ̄. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲥⲁϧ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϣⲁϥⲱϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲉⲝⲓⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ
 • ⲅ̄. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲗ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲥⲉⲛϯ ⲛⲉⲙ ϯⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲕⲟⲩϫⲓ ⲕⲟⲩϫⲓ
 • ⲇ̄. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ ⲁϥⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̀ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯⲁϫⲡⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲱϣ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲕϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲉⲝⲓⲥ.
 • ⲉ̄. ⲫⲛⲏⲃ ϥⲁⲓⲉⲍ ⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲑⲟⲩⲑⲙⲟⲥ ⲣⲓⲍⲕⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲣⲓⲍⲕⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲉⲣ ⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲭⲛⲁⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲛⲁϣⲱϥⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲭⲛⲁϭⲓⲥⲃⲱ
 • ⲋ̄. ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲏⲃ ⲛⲁⲡⲓⲗ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗⲫⲏⲉⲧⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ  ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ  ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲍ̄. ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕϭⲓⲥⲃⲱ ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲕⲉⲱϣ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯⲁϫⲡⲓⲁ ⲓⲉ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲓⲉ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ⲓⲉ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲫⲟⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲓⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲓⲉ ⲡⲓⲉⲩⲭⲟⲗⲟⲅⲓⲟⲛ ⲓⲉ ⲛⲉⲛⲃⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲓⲉ ϩⲗⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲉⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.
 • ⲏ̄. ⲫⲛⲏⲃ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ϣⲁϥⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϫⲓⲛϭⲓⲥⲃⲱ:
ⲥⲱⲧⲉⲙ
ⲱϣ
ⲥⲁϫⲓ
ⲥϧⲁⲓ
ⲟⲩϩⲉⲙ

Tuesday, 3 October 2017

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲁ̣ⲭ̄ⲛ̄ⲃ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲇⲉⲗⲧⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϯⲙⲓ ⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁϧⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲛⲟⲩϥϧⲏⲧ. ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲏⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϣⲁⲣ ϧⲉⲛ ϩⲉⲗⲓⲟⲡⲟⲗⲓⲥ.  ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲫⲛⲏⲃ ⲃⲁϩⲓⲃ ⲁⲑⲁⲗⲗⲁ (ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲅⲣⲉⲅⲱⲣⲓⲟⲥ) ϫⲉ ϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ. ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲉⲡⲓⲁⲫⲉ ⲟⲩⲁϩⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ. ⲁϥϣⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲛⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲓⲁⲫⲉ ⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲫⲛⲏⲃ ⲁⲓⲟⲩⲃ ⲫⲁⲣⲁϫ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ. ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ.

ⲉⲧⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲡⲓⲁⲫⲉ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟϩⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥϩⲓⲡϩⲟ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲁϥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧϣⲏⲟⲩ. ⲁϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲓⲉⲃ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ. ⲁϥⲫⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲕ̄ⲉ̄ ⲛ̀ϫⲱⲙ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲩⲥϧⲉ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ ⲙⲁⲣⲉⲛⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥϧⲏⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲁϭⲛⲉ ϧⲓⲥⲓ.

ⲉⲧⲁ ⲡⲥⲏⲟⲩ ϣⲓⲃϯ ⲁϥⲓ̀ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲕⲉ ⲁⲫⲉ ⲉⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥϧⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉϩⲁⲛⲛⲁⲃ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϩⲁⲛⲓ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲱ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲁϥⲥϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϧⲁ ⲡϫⲓⲛⲓ̇ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲉⲭⲏⲙⲓ.

ⲁⲫⲛⲏⲃ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥϭⲓⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲙⲁϯ  ⲁⲩϧⲟϧⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲁ ϯⲥⲩⲛⲉⲓⲥⲫⲟⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲕⲁϯ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲁ̣ⲯ̄ⲑ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ.  ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲁⲓ ϧⲁ ⲡϫⲓⲛⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲁⲛϧⲟⲥ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛϫⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲕⲁⲡ ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲇ,ⲑ,ⲩ,ⲟⲩ,ϫ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲓⲛⲕⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟⲩⲱϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲁ̣ⲯ̄ⲕ̄ⲅ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ.

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲕ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲟ̄ⲇ̄ ⲛ̀ⲥϧⲉⲥⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̈ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲧⲱⲃ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲙⲁⲣⲉϥϫⲉⲙⲁϩⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̈ⲧⲉϥⲉⲣⲛⲉⲃⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ.

Monday, 2 October 2017

ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ

 ⲡⲓⲥⲁϧⲟ ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲱⲇⲏ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲡⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲭⲟⲓⲁⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲓⲥⲁⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲡⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲡⲁⲟⲡⲓ ⲁⲭⲝⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲃⲓ ⲛ̄ⲏ̄ ϧⲁ ϯⲯⲁⲗⲓ ⲃⲁⲧⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲅ̄ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲅⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ϩⲱϯ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲁⲓ ϫⲉ

ⲭⲱⲗⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲣⲱⲓⲥ
ⲱ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ
ⲛⲉⲙ ϯⲫⲩⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲥ
ϩⲱⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲣⲓϩⲟⲩⲟϭⲁⲥϥ

Ⲁⲣⲓⲯⲁⲗⲓⲛ:
Ⲱⲥⲁⲩⲧⲱⲥ ⲡⲉⲕⲃⲱⲕ ⲡⲓⲡ̀ⲧⲱⲭⲟⲥ
Ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ ⲁ̀ⲣⲓⲧϥ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲉ̀ⲛⲟⲭⲟⲥ
ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ ⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ
ϩⲱⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲣⲓϩⲟⲩⲟ̀ ϭⲁⲥϥ

ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲓⲍ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲭⲟⲓⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲉⲕⲉⲱϣ ⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛⲥⲧⲩⲭⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

ⲩⲛⲇⲟⲝⲁⲥⲑⲱⲙⲉⲛ ⲏⲙⲉⲣⲁⲛ: ⲉⲑⲃⲏϯ ⲱ ϯⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ: ⲁⲛϣⲁⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲙⲡⲉⲣⲁⲛ : ⲩⲙⲛⲟⲩⲙⲉⲛ ⲥⲉ ⲁⲇⲓⲭⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ̀.
ⲥⲡⲓⲗⲉ ⲕⲉ ⲁⲅⲓⲱⲧⲉ̀ⲣⲁ: ⲡⲁⲥⲏⲥ ⲕⲧⲏⲥⲉⲱⲥ ⲇⲓⲁ̀ⲡⲁⲛⲧⲟ̀ⲥ: ⲕⲉ ⲏⲕⲟⲣⲏ ⲁⲗⲏⲑⲉⲥⲧⲉ̀ⲣⲁ: ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲪϯ ⲁⲙⲓⲁⲛⲧⲟⲥ.
ⲱⲙⲁⲗⲉ̀ⲟⲥ ⲡⲟⲗⲩⲉ̀ⲗⲉⲟⲥ: ⲁϥⲓ̀ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲥⲉⲥⲁⲣⲕⲱⲙⲉ̀ⲛⲟⲥ: ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲙⲟⲩⲙⲓ ⲩⲕⲗⲉⲟⲥ: ⲉⲛ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲑⲁⲩⲙⲁⲝⲉⲛⲟⲛ.
ⲉ ⲇⲓ ⲁⲩⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲩⲙⲛⲟⲩⲙⲉⲛ: ⲉⲛ ⲥⲧⲓⲭⲉⲣⲁ ⲕⲉ ⲁⲛⲧⲓ̀ⲫⲱⲛⲟⲛ: ⲕⲉ ⲇⲓⲁ̀ⲥⲟⲩ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲙⲉⲛ: ⲓⲡⲱⲙⲉⲛ ⲇⲉ
ⲉⲡⲓ̀ⲫⲁⲛⲟⲛ.
ⲥ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲑⲣⲱⲉⲃ: ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁⲥⲁⲡϣⲱⲓ: ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲱ ϯⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ:ⲁ̀ⲣⲉⲉⲛϥ ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϫⲫⲟⲓ.
ⲉⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲉ ⲛϫⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ: ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲛϧⲏⲧⲥ ⲉⲩⲥⲟⲡ: ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲕⲉ ⲭⲁⲣⲓⲧⲱⲙⲉⲛⲏ: Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲉⲱ̀ ⲑⲏⲉⲑⲩ.

ⲁⲛϣⲁⲛⲱϣ ⲙⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲥⲧⲩⲭⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲯⲁⲗⲙⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲭⲟⲓⲁⲕ ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲓⲙⲓ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲟⲛ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

ⲩⲛⲇⲟⲝⲁⲥⲑⲱⲙⲉⲛ ⲏⲙⲉⲣⲁⲛ: ⲉⲑⲃⲏϯ ⲱ ϯⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ: ⲁⲛϣⲁⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲙⲡⲉⲣⲁⲛ : ⲩⲙⲛⲟⲩⲙⲉⲛ ⲥⲉ ⲁⲇⲓⲭⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ̀.
Ⲫϯ Ⲟⲩⲱⲣⲡ Ⲙⲡⲉϥⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ: ⲛⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲕ ⲧⲟⲛ ⲁⲛⲱⲅⲉⲟⲥ. ⲛⲧⲉϥϯ ⲙⲫⲛⲟϩⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ : ⲓⲥ ⲧⲟⲛ ⲕⲟⲥⲙⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲟⲅⲉⲟⲥ.
ⲁⲙⲁ Ⲫϯ ⲛⲑⲟ ϩⲱⲓ Ⲙⲁⲣⲓ : ⲡⲉϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲁⲛⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲧⲟⲥ: ⲱ ϯⲥⲉⲙⲛⲉ ⲙⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲁⲣⲓ̀ⲁ: ⲕⲉ ⲏ ⲕⲟ̀ⲣⲏ ⲑⲉⲟⲩ ⲡⲛⲉ̀ⲥⲧⲟⲥⲉ
ⲩⲣⲓⲉ̀ ⲧⲓⲥ ⲟⲙⲓⲟⲥ ⲥⲓ: ⲉⲛ ⲑⲉⲉⲓ̀ⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲓⲥⲉⲩ: ⲇⲟⲝⲁ ⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ: ⲕⲁⲓ ⲏ ⲅⲏ ϣⲁⲧ̀ϧⲁⲉ ⲛⲛⲓⲥⲏⲟⲩ.
ⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁϥϣⲁⲛϣ:ⲛ̀ⲛⲉⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇ̀ⲣⲩⲙⲟⲥ: ⲁϥⲛⲁϩⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲟⲩⲱⲛϣ : ⲉⲧϩⲱⲗⲉⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ.
ⲟⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲓⲁ̀ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ : ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧϩⲏⲡ: ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲟⲩ ⲉϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲟⲩⲙⲩⲧⲏⲣ ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲩ ⲑⲉⲟⲩ Ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ.

̀Ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲛⲏⲃ Ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛⲀⲣⲓⲯⲁⲗⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲱⲇⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡϫⲱⲙ ⲛϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲭⲟⲓⲁⲕ. Ⲁⲓⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲫⲛⲏⲃ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲣϥ̅ⲥⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲫⲣⲁⲛ ⲙⲡⲓⲥⲁϧ Ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ.


Sunday, 1 October 2017

ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ

ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ
ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ

ϩⲁⲛϩⲁⲗⲁϯ
ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲟⲩⲁⲛ

ⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲥⲁⲓⲏ
ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲁⲙⲏ
ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ
ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲗⲟⲩ ⲉϥϫⲉⲣϫⲉⲣ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⲉⲑⲛⲏϫⲓ
ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⲉϥⲧⲥⲉ ϩⲁⲛϩⲣⲏⲣⲓ

ⲡⲓⲥⲑⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ
ϩⲁⲛⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲥⲁⲥⲫⲓⲣ ⲛ̀ϩⲁⲛⲗⲟⲩⲗⲟⲩ

ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲛⲱⲟⲩⲓ
ⲟⲩⲟϩ ϥϣⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲣⲱϥ

ϥⲥⲱϫⲡ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲉⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ
ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ
ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ
ⲁⲟⲩⲥⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲧⲏⲓ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ