Friday, 1 September 2017

ⲑⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲕⲁⲩϩ

ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲏ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ. ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲫⲣⲏ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ. ⲁⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲫⲣⲏ ϫⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲑⲉϩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲁϣⲑⲉϩ. ϯⲕⲁϯ ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ. ⲁⲓⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ϣⲁ ⲛⲓϯⲙⲓ ⲁⲓⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲥⲓⲙ ⲁⲓⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲓ. ⲁⲓⲫⲟϩ ϣⲁ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ.

ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲓⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲥϩⲓⲕⲱⲛ ⲓⲉ ϣⲱⲗⲉⲙ ⲉⲡⲉⲥⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲥⲓϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲥⲙϩⲁⲩ. ⲁⲓⲱϣ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ  ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲩϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲛⲟⲙϯ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

ⲁⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ϣⲉⲛϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϧⲁ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲁⲟⲩⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣϯϩⲑⲏⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲧⲉ. ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϭⲛⲟⲩⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲓⲙⲓ. ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩ.

ⲁⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲉϩⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲕⲁⲩϩ ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲓ. ⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϣⲁⲛϣ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲕⲉⲛⲓ ⲟⲩⲧⲁⲙⲁⲩ. ⲟⲩⲧⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ⲥⲱⲛⲓ. ⲡⲁϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲑⲏⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲉ ⲉⲩⲑⲟⲙⲥ ⲛⲉⲙⲉ.

ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲙⲏⲣ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲣⲱⲕ ⲱ ⲡⲓⲁⲑϩⲏⲧ. ⲑⲟⲙ ⲛ̀ⲣⲱⲕ. ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲣⲓⲙⲓ ⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲉⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲩ. ⲑⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲙⲕⲁⲩϩ ⲓⲉ ⲑⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲓⲉ ⲁⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ.

ⲁⲓϣⲉⲙϣⲏϫⲓ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ϧⲁ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲃ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲥⲙⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲱⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲥⲁϩⲟ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲃ ⲁϥⲥⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕϭⲓⲛⲟⲙϯ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̀ⲑⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲥϣⲟⲡⲧ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ. ⲉⲕⲉⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲛϧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲓⲱⲛϧ ⲛⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲁⲛ. ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ. ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲁⲥⲭⲁ ⲧⲟⲧⲥ ϩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲭⲁⲣⲱⲥ.

ⲁⲓϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϯⲫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ϫⲉ ϯϧⲉⲛ ⲡϣⲉⲙⲙⲟ.No comments: