Saturday, 30 September 2017

ⲧⲉⲥϧⲏⲓⲃⲓ ⲭⲏ


ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲉⲧϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲏⲓ ⲉⲡⲁⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲉϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲁⲓϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲉⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲉⲡⲓϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲥⲱⲥ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉⲑⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁ, ϣⲁⲥⲫⲱⲧ ⲉϯϣⲱϯ ⲉⲧϣⲏⲕ ⲛ̀ϯⲁⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲙⲏ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲓⲉ ϯⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲡⲉ, ⲓⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲱⲡⲓ. ⲧⲉⲛϧⲉⲛ ⲱⲛϧ ⲥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲑⲟ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϯⲙⲏⲣ ⲛⲉⲙⲁⲥ. ⲙⲏ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲁϩⲁⲗⲓ ϩⲓ ⲫⲟⲩⲉⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲑⲁⲙⲓⲟ ⲁϭⲛⲉ ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ. ⲁⲩϣⲁⲛⲙⲟⲣⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ϩⲗⲓ. ⲓⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛϧⲉⲛ ϯⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲱⲙⲓ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ. ⲁⲓⲛⲁϩⲗⲁⲓ ⲉⲓϥⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩϣⲟⲗϩⲥ ϯϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲁϩⲁⲗⲁⲓ ⲁⲧϭⲛⲟⲩⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲙⲓ. ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲥⲑⲏⲥⲓⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϭⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲉⲛϩ ⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁϧⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲗⲟⲗ ⲉⲧϫⲟⲗϩ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲉⲣϩⲟϯ ⲉⲃⲟⲗⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲫⲣⲏ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ, ϯϯϩⲓⲱⲧ ⲛ̀ϯϩⲟⲓⲛⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲛⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲙⲉⲧⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲭⲁⲣⲱϥ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲓⲟⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ . ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲫⲱⲣϫ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲥⲟⲩⲱⲛⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲧϯⲁⲓϥ.

ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲣⲱ ⲛ̀ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϧⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲉϯⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ϯⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲛ̀ϧⲏⲧⲉⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲁⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ. ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϯⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀̀ⲭⲏⲙⲓ.
Ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ. ⲧⲁⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲡⲉ ⲡϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓϯⲙⲁϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲧⲁⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲟϯ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲗⲁⲥ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲕⲁϯ ⲉϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲕⲁϩⲓ ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲁⲓⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲭⲁⲕⲓ ⲉⲧⲕⲏⲙ, ⲉⲥⲱⲛϧ ϧⲁ ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲥⲏⲟⲩ.

Ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲗⲁⲗ ⲛ̀ϫⲟⲗϯ ⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓⲧϥ ⲛ̀ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲓⲥ ⲟⲩⲥϧⲉⲥⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲉⲥϣⲉⲛⲁⲥ ϣⲁ ⲧⲉϥⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ. Ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲭⲟⲣⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲛ̀ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̀ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ

ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁϩⲟ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲁ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲭⲁⲥ. ⲉⲛⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲓⲱϣ ⲡⲉ ⲉϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ⲧⲟⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧϧⲉⲗϣⲁⲓⲣⲓ ⲁⲓⲉⲙⲓ ⲉⲡⲓⲁⲗⲫⲁⲃⲏⲧⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲑⲛⲏⲃ ⲙⲁϫⲇⲁ ⲕⲉ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲫⲓⲱⲧ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲉⲙⲓ ⲉϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲗⲁⲥ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲁϩⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ. ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲱⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲣⲱⲓⲥ. ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ. ⲁⲓⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲉ̀ⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ Ⲛⲁⲡⲓⲗ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲁϣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ. ⲁⲓϯⲛⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲱϣ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲛⲍⲏⲃ. ⲉⲧⲁⲓⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲓⲃϯ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓⲫⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲫⲛⲏⲃ Ϣⲁϥⲓⲕ Ⲇⲉⲙⲓⲁⲛ. ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲁϣⲧⲉⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϣⲁϥⲱϣ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.

ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϧⲉⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ϯϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲁϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲭⲁ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ. ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲛⲥⲓϯ ⲛ̀ⲛⲓⲛⲁϥⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϣⲓⲃϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲛⲱⲥϧ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲧϥⲁⲓⲣⲱⲟⲩϣ. ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ ⲁⲛϣⲓⲃϯ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁⲃⲏⲧⲁ, ⲉⲧⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲛϯϩⲑⲏⲛ ⲉⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲁⲛϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲉⲥⲙⲟⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲓⲛⲁϥⲣⲓ ⲛⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲩⲣⲱⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉⲛⲕⲁϩⲓ. ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲁϩⲏⲧ ϯⲛⲁϩϯ ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϣⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ. ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲥⲁⲃⲟⲥ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲥⲣⲏϯ ⲁϭⲛⲉ ϣⲓⲃϯ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉⲛⲉϯⲥⲃⲱ ⲉϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲏⲥ ⲕⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁⲃⲏⲧⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ, ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲫⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲛ, ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ, ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ, ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ, ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ, ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁⲟ ⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛⲭⲁϩⲑⲏⲛ ⲉⲫⲁⲓ ⲉⲛⲉϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ϧⲁ ⲛⲁⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲉϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ.

ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⲡⲁⲓⲁϩⲟ ⲫⲁⲓ. ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲫⲱⲣϫ ⲉⲧⲭⲏ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲓⲧⲉ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲁⲛϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲛⲉⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ. ⲛ̀ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϧⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲡⲱⲛϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ.

ⲁϩⲁ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲥϧⲏⲓⲃⲓ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϯⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲭⲱⲣⲁ. ⲡⲉⲥⲁⲙⲁϩⲓ ⲙⲟϩ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ. ⲧⲉⲥϫⲟⲙ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲁⲩⲭⲁ ⲡⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲭⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲉⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ.

Friday, 29 September 2017

ⲟⲩϣϣⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲁϫⲣⲓ


Ⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ϣⲁ ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲁⲓⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲉⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓ ⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲁⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛ̀ⲱⲛϧ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϧⲁϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲁⲟⲩⲃⲉⲗϩⲱⲗ ϩⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ: ⲁⲓⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲁⲩϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ϣⲁ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲙ̀ⲡⲓϣ̇ⲱϣ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲓⲕⲉϫⲱⲃⲓ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡϣⲁⲗ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ. ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲱⲧⲡ ⲁⲓϭⲓⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲓ ⲉⲓϫⲱⲗϩ ⲙ̀ⲡϣϭⲛⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲁϯ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲫⲣⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ ⲁⲫⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ.

Ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲉⲣϭⲓ ⲁⲡⲓϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲛ̀ⲛⲉⲁⲧ ⲁⲥⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲓ ⲁⲩⲧⲥⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϣⲱⲓϣ ⲁϥⲙⲁϩⲧ ⲁϥⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲓϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲁϩⲱⲗ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲟⲩⲥϩⲓⲓⲙⲓ. Ⲁϥⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲕⲁϩⲓ ⲙ̀ⲡⲓϣ̇ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲁϯⲧⲟⲧⲧ ⲛⲁⲥ: ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲓⲡ ⲁϥϩⲁⲗⲁⲓ ⲉϥⲕⲱϯ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛ̀ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲛⲓⲙⲟⲩⲗⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲕⲕⲁⲙⲁⲩ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲁⲥϧⲁϯ ⲁⲥⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⲁⲥⲧⲥⲉ ⲛⲓⲣⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛⲓ: ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲑⲏⲟⲩ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲛ̀ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ: ⲛⲓⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲓⲗⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲣ ϧⲁⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ϯⲟⲩⲟⲛⲟⲩ ϯⲙⲓⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲙⲁⲩ ϯⲙⲁⲏⲓⲣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲁⲥϣⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲙⲟϩ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ ⲛ̀ⲛⲉⲥⲧⲉⲛϩ. ⲁⲥϯϩⲓⲱⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛⲓⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲏ ⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓϩⲓⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ
ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲣⲉϥⲑⲁⲙⲓⲟ
ⲫⲏⲉⲧⲁⲕϫⲫⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ
ⲉⲧⲁⲕⲥⲱⲣ ⲙ̀ⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ
ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲓⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉⲕϧⲣⲱⲟⲩ
ⲧⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁϫⲫⲟ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ

ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ
ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲙ
ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ
ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲑⲙⲉⲑⲥⲟⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲱⲙⲓ

ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲛⲓⲥⲁⲣⲁϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲁⲣⲁϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛⲉⲙ ϭⲁϩⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉϩⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲁⲩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲉⲥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ: ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲛ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ: ⲉⲧⲁⲓϧⲱⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓⲁϩϣϣⲏⲛ ⲁϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟ ⲁⲥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ

ⲉⲕⲉϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲉⲧϣⲏⲕ
ⲉⲩⲉⲑⲱϩⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲁⲫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲉϩ ⲛ̀ϫⲱⲓⲧ
ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲉⲕϩⲟϯ
ⲉⲕⲉⲟⲩⲉⲙϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄
ⲉⲕⲉⲥⲱ ⲙ̀ⲡⲁⲏⲣⲡ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ
ⲉⲕⲉⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣⲥ
ⲉⲕⲉϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲉⲣⲫⲉⲓ
ⲉⲕⲉϯⲧⲟⲧⲕ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ

ⲁⲥϭⲓⲛⲉⲙ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲁⲣⲁⲑⲏⲟⲩ ⲛⲓϥⲓ: ⲁⲥϩⲁⲗⲁⲓ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ⲓⲥ ⲡⲓⲓⲁϩϣϣⲏⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϥϫⲱ ⲙ̀ⲡⲉⲥϫⲱ. Ⲁⲓⲓϥⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϩⲓ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲛⲓ. Ⲁⲓⲥϧⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϩⲓ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲟⲓ. Ⲛⲓⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲓ ⲛ̀ⲓⲱϯ ⲁⲩⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲡϩⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲓⲙ ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ. Ⲡⲓⲉⲛ ⲁϥⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϩⲓⲡ ⲛ̀ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϫⲱⲗϩ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲉϩⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲫⲱⲣϣ ⲛ̀ⲛⲉⲥⲧⲉⲛϩ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉϩⲉ ⲁⲥϯⲟⲩⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲓⲁϩϣϣⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ. Ⲁⲓϧⲱⲛⲧ ⲉϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲓϣⲉⲛⲥ ⲁⲫⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲫⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲱⲛϧ.

Ⲛⲓϩⲑⲱⲣ ⲉⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲁⲩⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲱⲙⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϫⲉ ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧϣⲏⲕ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲁⲙⲙⲟϣⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲛⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⲛ̀ⲥⲟⲩⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓⲱⲧ ⲕⲉ ⲛⲓϩⲑⲱⲣ ⲉⲑⲛⲏϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ϩⲑⲱⲣ ⲁⲩϯⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲏⲓⲃⲓ. Ⲁⲓⲑⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϩⲉⲛϣⲱⲙ ⲁⲓⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲣⲱϥ ⲛⲍ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲉⲧⲣⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓ ⲁⲓⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϧⲏⲓⲃⲓ: ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ⲁⲓϩⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉⲙⲙⲟⲓ. Ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲥϧⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϣ ⲉⲫϧⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲫⲟϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲁⲣⲁϭⲱⲟⲩⲧⲥ; ⲟⲩⲟϩ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟϫⲣⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛⲓ ⲣⲟⲕϩⲧ: ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲉⲭⲓⲣ ⲁⲩⲧⲁϭⲓ ⲛⲁⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲧⲁⲥⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲙⲏⲛⲱⲑ ⲁⲓⲫⲟϩ ϣⲁ ⲟⲩϥⲟⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̀ⲟⲩϩⲓⲡ ⲟⲩⲧⲉ ⲫⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓⲟϩ.

Ϯⲛⲟⲩ ⲛⲓϩⲑⲱⲣ ⲁⲩϩⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲧⲁⲕⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲟϯ ⲁⲥⲟⲩⲉⲙⲧ ϯⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲱⲟⲩⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲭⲁⲕⲓ: ⲁⲓϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ϯⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ: ϯⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲱⲓⲗⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ: ⲟⲩⲧⲉ ϯⲣⲁⲥⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ: ϯⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϩⲱⲧⲡ.


ⲡⲁϣⲑⲉϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ

ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲑⲉϩ
ⲛⲁϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲣⲓ
ϯϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲣⲏ
ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉϫⲱⲣϩ
ⲛⲓⲕⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲏ ⲥⲟⲙⲥ
ϫⲉ ⲁⲓⲭⲁⲧⲟⲧ . . .
ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲥⲟⲗⲥⲉⲗⲥ
ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲉϫⲱⲣϩ ⲡⲉ
ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ
ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲭⲁⲑⲏⲟⲩ
ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ
ⲁⲗⲗⲁ . . .
ⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ
ⲛⲓⲣⲏ ⲉⲣⲥϣⲫⲏⲣ
ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲕⲟⲧ
ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲃⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲥⲏⲟⲩ
ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ
ⲉⲑⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ
ⲛⲓⲉⲕⲱⲧ ⲉⲧⲭⲱⲛⲥ
ⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ
ⲥⲉϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲣⲏ
ⲛ̀ⲧⲉϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ

ⲁⲟⲩⲭⲣⲟⲩⲣ ⲫⲟϫⲓ
ⲉⲡⲭⲁⲕⲓ . . .
ⲁϥⲉⲣⲁⲑⲟⲩⲱⲛϩ
ⲡⲉϥϧⲣⲱⲟⲩⲓ...
ⲙⲟϩ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲑⲉϩ
ⲡⲉϥϧⲣⲱⲟⲩⲓ
ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲣⲏ
ⲡⲉϥϧⲣⲱⲟⲩⲓ
ⲕⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ

ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲧϫⲟⲓ
ϯⲁⲙⲏⲣ ⲛⲏⲓ
ϩⲟⲥ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ
ϩⲓϫⲱϥ ⲛ̀ⲡⲓⲭⲣⲟⲩⲣ
ⲁⲡϧⲏⲃⲥ ⲥϧⲏⲧϥ
ⲛ̀ⲧⲁϧⲏⲓⲃⲓ ϩϫⲱⲥ
ⲛ̀ϯϫⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ

ⲁⲓϭⲓⲛⲉⲙⲱⲟⲩ
ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ ⲛ̀ⲧⲁⲧϩ
ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϣⲑⲉϩ
ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ
ⲁⲓϫⲉⲙⲧ ...
ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ
ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲑⲟⲙⲧⲉⲙ

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲩⲥⲟⲩ
ⲁⲓⲥⲟⲩⲟⲩ
ⲁⲓⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ
ⲡⲓϣⲑⲉϩ ⲧⲁϩⲟⲓ
ⲁⲓⲭⲁ ⲧⲁϧⲏⲓⲃⲓ

ⲛⲓⲣⲏ ⲁⲩϩⲱⲗ
ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ
ϯⲥⲁϫⲓ ϩⲟⲥ ⲟⲩⲭⲣⲟⲩⲣ

ⲟⲩⲣⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϣⲉⲛⲧ
ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩϣⲑⲉϩ

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲩⲥⲟⲩ
ⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲫⲣⲏ
ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲁⲧⲁϩⲟⲓ
ⲙ̀ⲡⲉⲣⲛⲉϩⲥⲓ ⲱ ⲛⲓⲣⲏ
ⲙ̀ⲡⲉⲣⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ
ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ
ⲙ̀ⲡⲉⲣⲕⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁϫⲟⲓ

ⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲓ
ϯϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲡⲁϫⲱⲛⲧ
ⲁⲥⲫⲟϫⲓ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲭⲣⲟⲩⲣ
ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲙ̀ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ
ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ
ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ

ϯϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲧⲁϩⲟϯ
ϯϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲛⲁⲙⲕⲁⲩϩ
ϯϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲡⲓⲭⲣⲟⲩⲣ
ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲟϫⲓ

Thursday, 28 September 2017

ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲁⲧⲭⲗⲱⲙ


ⲁⲓϯϩⲓⲱⲧ ⲛ̀ϯϧⲉⲗⲗⲓⲃϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϫⲓⲛⲫⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϯϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲏⲓ ⲥⲉϣⲉⲛⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲏⲓ ϩⲁⲣⲁ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲱⲛϧ ⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲓ. Ⲁⲓⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲱⲣⲉⲙ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛ̀ⲧⲁⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲟⲩϧⲏⲃⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲁⲙⲉⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ

Ⲁⲓϯϩⲓⲱⲧ ⲛ̀ϯϧⲉⲗⲗⲓⲃϣ ⲙ̀ⲡⲓϫⲁⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϫⲱⲃⲓ ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲏⲉⲧⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲙⲱⲓⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲧⲁⲕⲟ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲓ. Ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲓⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲁϣⲧⲉⲙⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲁⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲣⲉⲕ ⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ. Ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲩⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲁⲥⲁϫⲓ: ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲁⲓⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϣⲁϥⲉ.

ⲛⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩϣⲱⲓϫ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲛⲉⲟⲥ ⲁⲩⲓ̇ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϯϩⲓⲱⲧϥ ⲛ̀ϯϧⲉⲗⲗⲓⲃϣ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⲛ̀ⲣⲱ ⲃ̄ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲓϣⲓ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲣⲉϥⲛⲟϩⲉⲙ. Ⲁⲩϯ ⲛ̀ⲟⲩϩⲑⲟ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁϥ ϫⲉⲭⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲁⲩϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲓϣⲓ ⲁⲩⲧⲁⲓⲟϥ ⲉⲧⲁϥⲫⲱⲧ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲙⲁϩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲟϩⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⲁϥⲥⲁϩⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϣⲱϣϥⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲱⲣϥ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ϥϯϩⲑⲏϥ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩⲟ ϭⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ .

Ϣⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲟⲙⲥ ⲉⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲕⲉⲙⲕⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲓϭⲁϫ ⲟⲩⲟϩ ϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲡϩⲁⲗⲱⲟⲩⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ.ϣⲁϥϭⲓϣϣⲱⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲡⲓϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲁⲙⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲉϩⲥⲓ.
ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓϣϣⲏⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲕ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲥⲉⲥⲱⲛϩ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⲧⲁⲭⲁ ⲁⲕⲉⲣⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁϧⲱⲙ.

Ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϧⲟⲙϧⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲁⲣⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲱⲟⲩ. Ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓϭⲙⲉⲛϭⲱⲙ ⲉϥⲧⲥⲉ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲓϥⲓ ⲕⲓⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ.

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ. Ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϩⲣⲁϥ. Ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥϫⲉⲟⲩⲁ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲟⲩⲣⲟ. Ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲭⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲧⲉⲕⲟ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϯϣⲓⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϥϣⲗⲟⲗ ⲛⲁϫⲱⲛⲧ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ. Ⲁⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉⲛⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ. Ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϭⲟⲓⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲛϣⲁⲛⲑⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲛ ⲛ̀ϯⲟⲩⲛⲟⲩ. Ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲛⲉϯⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ. Ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϭⲟⲓⲥ ϯⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲗⲗⲁ…. Ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉⲭⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲕϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲕϭⲓⲧⲁⲟⲓ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲭⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲙⲓϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ. Ⲁⲡⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ. Ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲁⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁⲩⲕⲱⲗ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϩⲑⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲛ̀ⲟⲩϥⲱⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲧⲁϩⲉ ⲉⲡϣⲁϥⲉ. Ⲁⲩⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϭⲁⲥⲓϩⲑⲟ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⲉⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱϥ ⲙ̀ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲧⲏⲣⲫ ϣⲁ ⲛⲓⲡⲓⲩⲗⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϫⲁϫⲓ. Ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲓ̇ ⲉϩⲣⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϫⲁϫⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ. ⲉⲧⲁϥⲓ̇ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓϣⲗⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓⲭⲁ ⲧⲁⲥⲏϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϧⲉⲗⲓⲃϣ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓ̇ ⲙ̀ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲕϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀ⲙⲏⲓ. Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲛ̀ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ. Ⲡⲓⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀̀ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲙⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲧⲡ.

Ⲁⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡϣⲁϥⲉ ⲁϥⲉⲣⲛⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲁϫⲣⲓ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛ̀ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̀ⲁⲧⲭⲗⲱⲙ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲭⲗⲱⲙ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃⲱⲧⲥ ⲓⲉ ⲫⲙⲟⲩ.


Tuesday, 26 September 2017

ⲡⲓⲧⲟⲟⲩⲓ


Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲉⲩϣⲟⲩⲏⲧ. Ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϧⲏⲃⲥ ϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲁⲛⲧⲁ ⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ. Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲙ ⲉⲩϣⲑⲁⲙⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ϯⲫⲟⲣϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϩⲱϫ. Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲗⲁⲱⲟⲩⲓ.

Ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϣⲟⲩϣⲧ ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲥⲱⲣ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓϭⲁϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡϣⲁⲗ. Ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲁⲩϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲛⲓϥⲓ ⲕⲓⲙ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ. Ⲛⲓⲓⲱϯ ⲁⲩϯⲫⲓ ⲉⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⲁⲩⲃⲉϩⲃⲉϩ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩⲉⲙⲟⲩ.

Ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲁϩⲙⲓ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ. Ⲁⲥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϣⲉⲣⲓ ϣⲁ ⲫⲣⲟ ⲛ̀ϯⲥⲓⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲱⲓⲕ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ.

Ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϭⲁϫ ⲁⲩⲕⲉⲙⲕⲉⲙ ⲁⲩⲭⲁ ⲡⲓϣⲏⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ. Ⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩϩⲁⲣⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲙⲟⲩ ⲁⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ.

ⲁϥⲓ̇ⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϫⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧϩⲉⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲑⲣⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧϩⲉⲙⲙⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲁⲛⲓⲥⲟⲛ. Ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⲁⲥⲓⲱⲥ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲁϩϯ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲙϣⲏϫⲓ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙⲁⲣⲉⲛ… ⲙ̀ⲡⲉⲥⲭⲁ ⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲁⲥϯⲫⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲑⲣⲓⲣ, ⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩϩⲓ ⲃ̄ϯ ⲉⲩⲗⲁϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲗⲟⲩⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲃ̄ ⲛ̀ⲉⲣⲱϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ.

Ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲑⲉϩ ⲛⲓⲙⲛⲟⲩⲧ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲣϩ ⲛ̀ϯⲙⲟⲩⲕⲓ . Ϯⲉⲙⲟⲩ ⲁⲥϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩⲁⲗⲓⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲡϧⲁⲉⲓ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ.

'Ⲧⲁⲙⲁⲩ ϯϣⲱⲛⲓ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϯϣϣⲉⲛⲏⲓ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲁⲛ' ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ. Ⲁⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ ⲭⲁⲧⲟⲧⲥ ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϣⲉⲛⲁⲕ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲕϧⲙⲟⲙ ⲁⲛ ⲥⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲉⲣⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲓⲃϯ ⲛ̀ⲛⲉⲕϩⲃⲱⲥ. Ⲁⲙⲏⲛⲁ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲓ ⲉϥϫⲱⲛⲧ. Ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ Ⲃⲉⲣⲧ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲥⲛⲁϯⲟⲧⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲓϫⲓⲛϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̀ⲙⲟϥ.

Ⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛ̀ϣⲉⲣⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲛⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲥⲣⲓⲙⲓ ⲓⲉ ⲥⲥⲱⲃⲓ. Ⲛⲓⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲣⲙⲁ ⲁⲩⲙⲉϩ ⲡⲓϣⲑⲉϩ. Ⲁⲥⲉⲙⲛⲉ ⲧⲉⲥⲙⲁⲩ ⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲉⲣϣⲑⲟⲉⲣⲧⲉⲣ ⲧⲉⲣⲁϣⲉⲛⲉ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ.

Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲕⲱⲗ ⲛ̀ϩⲁⲛⲱⲓⲕ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲗⲟⲩⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲱⲕⲉⲙ. Ⲟⲩⲟϩ ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ ⲁⲥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲥⲕ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲡϩⲁⲣⲙⲁ ϥⲛⲁⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟⲩ. Ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲉⲧⲉⲥⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯϩⲓⲱⲧⲥ ⲛ̀ⲟⲩϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲗⲟⲛ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲉϣⲧ ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲁⲥⲥⲟⲙⲥ ⲉⲛⲓϥⲱⲓ ⲉⲑⲟⲩⲱⲃϣ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. Ⲁⲥⲕⲱⲗϩ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲫⲣⲟ ⲉⲥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲥ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲥⲕ.

Ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲁⲩⲙⲉϩ ⲡⲓϣⲑⲉϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ. Ⲁⲩϯϧⲣⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱ ϫⲉ ⲛⲁⲩϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ. Ⲁⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲓ̇ⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩϧⲣⲉ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ.

Ⲉⲡϧⲁⲉ ⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲙⲏⲛⲁ ⲁⲩⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲁϩⲙⲓ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ. Ⲉⲧⲁϥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲓⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϫⲱⲗϩ ⲛ̀ϯϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲗⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲛ...ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛϯ ⲥⲏⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲓⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϯⲥⲏⲟⲩ. Ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲉⲙ ϩⲗⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲡϩⲱⲃ. Ⲁϥϯⲛⲁⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲕ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲙ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲃϣ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓϣⲉⲣⲡⲣⲉⲱⲃϣ. Ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯⲫⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. Ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲭⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲱⲟⲩϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲣⲱϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧⲉⲣϫⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϩⲣⲁϥ.

Ⲁⲥϩⲁⲗⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡϣⲁⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲩϣⲧ. Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲛⲟⲩⲧ ⲁϥⲕⲱⲗϩ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲫⲣⲟ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲁⲕⲓⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. Ⲛⲉⲕⲑⲉϣⲉⲩ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗ.

Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲡⲓⲙⲟⲩⲉ ⲓⲥ ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ. Ⲁϥϣⲑⲁⲙ ⲙ̀ⲫⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲉⲧⲉⲣϫⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲩϣⲧ. Ⲁϥϭⲉⲛⲟ ⲛ̀ϯϧⲏⲃⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲁϩⲙⲓ.

Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲉⲩϣⲟⲩⲏⲧ. Ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲁⲩϭⲓ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. Ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲧ ⲉϥϣⲑⲁⲙⲏⲟⲩⲧ. Ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲩϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϭⲁϫ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲛⲓϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲕⲓⲙ ⲙ̀ⲡⲁⲓϣϣⲏⲛ. Ϯϧⲏⲃⲥ ⲁⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟϫⲣⲏ ⲁϥⲥⲱⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϧⲏⲃⲥ ⲁⲥⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ϩⲓ ⲡⲕⲁϩⲓSunday, 24 September 2017

ϯⲕⲟⲓⲚⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲕⲟⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣϣⲏⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲛⲁⲥⲧⲥⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲁⲕⲟⲓ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϣⲟⲩⲗⲓ ⲁⲩⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁϭⲓⲛⲛ̇ⲥⲑⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲱϣⲉⲛ ⲁⲩϫⲟⲩⲕⲉⲣ ⲉⲡⲓⲑⲏⲟⲩ Ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓⲁϩϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϫⲱ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲫⲁⲓ. Ⲁⲩⲱⲥϧ ⲙ̀ⲡⲓⲙϫⲱⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲗⲱϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲟⲩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙ.

Ⲉⲧⲉ ϯⲫⲣⲱ ⲁϥⲓ̇ ⲁⲫⲓⲁⲣⲟ ϩⲱⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲕⲟⲓ ⲉⲑⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲁⲥⲓⲃⲓ ϫⲉ ⲁⲫⲛⲟϫⲣⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛⲓ ϣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲉⲭⲓⲣ ⲁⲓϭⲓ ⲛⲓⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. Ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲩϥⲱϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲟⲩⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩϣⲁϥⲉ.

Ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ̀ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲥϯ ⲙ̀ⲡⲁⲓϣⲁϥⲉ ⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲓ̇ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲥⲡⲉϧⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲥⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲁϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϫⲫⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲓⲉ ⲙⲉⲩⲓ ⲓⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ. Ⲛⲓⲭⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲕⲁⲡ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲃⲟⲓϣⲓ ⲁⲩⲟⲩⲉϩ ϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ

ⲁϥⲓ̇ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲕⲟⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲑⲁⲓ ⲁϥϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲉⲙⲛⲓⲧⲥ ⲙⲫⲣⲏϯ ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲥⲣⲱⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲣϣⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲓϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲛⲁϥⲣⲓ ⲛ̀ϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϯⲟⲩⲧⲁϩ. Ⲁϥⲓ̇ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲓϯ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲕⲟⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲙⲗⲁϧ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲃ̆ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲩⲥⲁϩⲟⲩⲓ ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲱⲧ ϥⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ. Ⲁⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲁϥⲧⲁⲓⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲡⲉϥⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲓϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲁϩ ⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲙⲁⲓⲟⲩ ⲉⲑⲙⲟⲗϩ

ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉⲣϩⲱⲃ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉⲛⲁϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲱⲥϧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲭⲟⲓⲁⲕ. Ⲁⲩϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲉⲙⲡⲟⲩϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

Ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲁⲓⲁⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲗⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲓ̇ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲭ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲓϯ ⲙ̀ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲱⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲓϯ ⲛ̀ϯⲕⲟⲓ ⲙ̀ⲗ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ.

Ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲛⲁⲩ ⲉⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲥⲓϯ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙ̀ⲡϣⲁϥⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲁⲓⲫⲓⲣⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓ ⲁⲩϣⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲣϣⲁⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲫⲓⲣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϩⲣⲏⲣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥϧⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲗⲱⲙ. Ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲱ ⲥⲁⲩϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲉⲛⲑⲣⲉⲛⲧⲁⲕⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲛⲁⲓ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲉⲗϩⲱⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲉϩ

ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϩⲕⲟ ⲁⲩϩⲱⲗ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲱⲓ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲧⲟⲩⲕⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲓϯ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲟⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲟⲩϣⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲓⲕⲟⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲁϥⲉ.

Ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲓⲱⲧⲉⲛ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲕⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ. Ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲥⲓϯ ⲓⲉ ⲧⲟⲩⲃⲉ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϥⲉⲛⲧ. Ⲛϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲁⲓ ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ϣⲁⲩϫⲱ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲧⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲕⲁϩⲓ

ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩⲓ ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲱⲗ ϣⲁ ⲟⲩⲕⲉⲕⲁϩⲓ.

Thursday, 21 September 2017

ⲁⲡⲁ ⲙⲏⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲑⲉⲕⲗⲁ


ⲁⲓⲱϣ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲧⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲫⲟⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲁⲛⲏⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲫⲏⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲙⲏⲛⲁ ⲉⲛⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲥϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲡⲓⲧⲟⲓ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲙⲕⲁⲩϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲙⲏⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲓⲁⲧ. ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲁⲥⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ. ⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ ⲥⲉϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ. ⲧⲉⲛϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲧⲉⲛⲙⲕⲁϩ ⲛ̇ϩⲏⲧ ⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛϣⲁϣⲓ

Ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲩϫⲫⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲩⲥⲩⲛⲏ. ⲉⲧⲁⲩⲙ̇ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁϥϭⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ

Ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲣⲭⲏ ⲙⲉⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲉⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲃⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϯ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙ̀ⲡⲥⲁⲓ ⲛ̀ϯⲛⲏⲥⲧⲓⲁ.

Ⲁϥⲙⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡ̄ⲛ̄ⲁ̄ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲁϥⲓ̇ ϣⲁ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲏⲩⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲧⲱⲥ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁⲩϫⲉⲙⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲍⲉ ⲛ̀ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲁⲛ. Ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲡⲁϭⲟⲓⲥ ⲓⲏ̄ⲥ̄ ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲉⲓⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲉⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.

Ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥ ⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲣⲇⲓⲙⲟⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲫⲁⲓ. Ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲡⲩⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲭⲱ ⲛ̀ⲥⲱⲕ ⲉⲧⲁⲩⲉⲛϥ ⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲩⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲉⲣⲉ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲗⲩⲡⲏ ⲉⲙⲁϣⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲉⲙⲓ ⲉⲫⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩϥⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲧⲁⲙⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲁⲥϧⲓⲥⲓ ⲉⲥⲙⲟϣⲓ ⲉⲥⲕⲱϯ ⲉⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϯⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲧⲉⲥⲓ̇ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ… ⲁⲩϯⲙⲏⲛⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲥϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲙ̇ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ.:. ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲟϫϩⲉϫ.:. ⲛⲓϩⲁⲗⲏⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉ ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲥⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛ̇ϣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲛⲉⲥⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ϧⲁϯ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ .:. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲙⲏⲛⲁ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲓ̇ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲓ̇ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩ ⲱ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲓ̇ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕϩⲟ ⲛ̀ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲟⲛ ⲁⲓⲓ̇ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲱ ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϩⲟⲗϫ ⲛ̀ⲕⲉⲥⲟⲡ .:.

ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ϩⲱⲓ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲉϩⲏⲧ ϯⲛⲟⲩ ⲱ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲫⲟⲩⲱϣ ⲙ̀ⲡⲁϭ̄ⲥ̄ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲁⲫⲉ ⲉϫⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲓ̄ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲙⲁ ⲉϯϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ⲧ̇ϣⲉⲃⲓⲱ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲧⲁⲓϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϧⲁ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̇ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲕⲱⲥ ⲙ̇ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲱ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ϭⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲏⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱϣ [ⲛ̇]ⲧⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲁⲥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲑⲱⲧ ⲛ̀ϩⲏⲧ ϣⲁⲧⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉϥⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

Ⲡⲓϩⲩⲅⲏⲙⲱⲛ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲉⲑⲣⲟⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲫⲉ. Ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲱⲥ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲱⲟⲩ ⲁⲥϭⲓⲧϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲓ ⲉⲥϯⲱⲟⲩ ⲙ̇ⲫϯ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲉⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲕⲱⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̇ⲡⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̇ϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲉϥⲟϣ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲁⲓ ⲅ̄ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ

Monday, 18 September 2017

ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲁⲑⲉⲓⲁ ⲓⲥⲁⲁⲕ


ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲁⲑⲉⲓⲁ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲡⲇⲉⲗⲙⲉⲥⲓϩ ⲛⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲟⲙ ⲉⲗϧⲁⲗⲓϫ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ. Ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲁ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲙⲥⲓⲥ. Ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛⲧⲉϥϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲉⲕⲟⲩⲉⲗⲗⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲫⲗⲁⲟⲩⲧⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲩⲧⲟ ⲛⲉ ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥⲱϣ ⲛ̀ϯⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲛⲉϥⲧⲏⲃ ϧⲉⲛ ⲧϧⲉ ⲙ̀ⲃⲣⲁⲓⲗ. Ⲁϥⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓϥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲉⲧⲁⲅⲣⲁⲫⲱ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲱϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲙⲉⲓⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲉⲕⲟⲩⲉⲗⲗⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϫⲉⲛϫⲉⲛ ϣ̀ⲱϣ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ. Ⲁϥⲙⲉⲧⲁⲅⲣⲁⲫⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲫ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲱϩⲉⲙ.

Ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲧⲉϫⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲙⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲩϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

Ⲁϥϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲫⲟ ⲛ̀ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲙ̀ⲃⲁϩⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲙⲥⲓⲥ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲁ. Ⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲕⲗⲁⲥⲥⲓⲕⲓ ⲙⲟⲥⲓⲕⲓ ⲛⲉϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϭⲁⲓⲕⲟⲩⲥⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲟⲧⲍⲁⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲃⲁϫⲛⲉⲣ. Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲉⲗⲡⲁⲑⲁⲛⲟⲛⲓ ⲁϥⲧⲟⲩϩⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲁϣⲓ

ϥϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

Saturday, 16 September 2017

ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ


ⲫⲛⲏⲃ ⲡⲓⲥⲁⲙⲫⲁϧⲣⲓ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲙⲫⲁϧⲣⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲗⲁϩⲓ ⲛ̀ⲥⲟⲩⲇⲁⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁϥⲉⲣϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲁⲡⲁⲥⲉⲓⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ϣⲁ ⲙⲁⲁⲇⲓ.

Ⲁϥⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲣⲓⲁⲛ ⲙⲟϥⲧⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲫϯ ⲉⲧⲁ ⲫⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ (ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ) ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲙⲙⲁⲣⲕ ⲁϥϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ. Ⲁϥⲑⲁϩⲙⲉϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲧⲉϫⲓ. Ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. Ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓϭⲟϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϯϩⲑⲏⲟⲩ ϧⲁ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ϭⲟϫⲓ. Ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ, ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲟⲩⲕⲉⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲁϩϯ, ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ, ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥϩⲓⲙⲓ. Ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲓⲃ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲅ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲋ̄ ⲛ̀ⲁⲛϣⲁϣϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲍ̄ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲇ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉ̄ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲣⲁⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲛϣⲁϣϥ.

Ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲧⲉ ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲝⲫⲟⲣⲇ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϣϥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲱϣ ̀ⲛⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲕⲣⲁⲙ, ⲃⲟⲣⲣⲉⲗⲗ, ⲓⲉⲥⲥⲉ ⲁⲡⲧⲉⲗⲙⲉⲥⲓϩ, ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲅⲉⲟⲣⲅⲓ ⲥⲟⲡϩⲓ, ⲡⲉⲧⲣⲁⲉⲟⲩⲥ, ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲕⲣⲁⲙⲉⲣ, ⲃⲓⲥⲓϭⲗ, ϭⲉⲣⲛⲓ, ⲣⲟϭⲉⲙⲟⲛⲧⲉⲓⲝ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲣϭⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲙ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲕⲁϯ. Ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲁⲓϫⲱⲙ ⲁϥⲱϣ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲣⲓⲁⲛ Ⲙⲟϥⲧⲁϩ, ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ, ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲣⲓⲍⲕⲁⲗⲗⲁ, ⲙⲟⲁⲩⲁⲇ ⲇⲁⲟⲩⲇ ⲁⲡⲇⲉⲗⲛⲟⲩⲣ, ⲁⲓⲟⲩⲃ ⲫⲁⲣⲁϫ, ϣⲁⲕⲓⲣ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ, ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ, ⲛⲁⲃⲓⲗ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ, ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁⲃⲇⲉⲗⲙⲁⲗⲁⲕ, ⲡⲁⲥⲉⲙ ⲥⲟⲡϩⲓ, ⲙⲁϫⲇⲓ ⲁⲓⲁⲇ ⲓⲱⲥⲏⲫ, ⲛⲉⲙ ⲧⲥⲱⲛⲓ ⲙⲁϫⲇⲁ ⲑⲁⲛⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ.

Ⲉⲧⲁϥⲱϣ ̀ⲛⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁϥϫⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲱϥⲧ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲟⲧϥ ⲛⲱⲟⲩ. Ⲁϥⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛ̀̀ⲛⲓϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲙⲟϥⲧⲁϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲕⲁϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲕⲁϯ ⲉⲫⲗⲁⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ. Ⲡⲓⲥⲁⲙⲫⲁϧⲣⲓ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⲁⲣⲓϩⲙⲟⲧ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲙⲏ ⲭⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲫⲟⲧ ⲛ̀ϣⲁⲓ ⲓⲉ ⲁⲛⲓⲥⲟⲛ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲥ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲉⲣⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲏⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲱϣ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̀ⲉⲣⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲕⲁϯ ⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁϯ. Ⲁⲩϣⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⲛⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ.

Ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϭⲓⲥⲃⲱ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓϭⲟϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲱϣ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ, ϧⲉⲛ ⲑⲛⲁⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϣⲁϥⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲁϥϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲉϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲁⲇⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲱϣ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.

Ϧⲉⲛ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲕⲗⲁⲥⲥⲓⲕⲓ ⲙⲟⲥⲓⲕⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲕⲉ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ. Ⲉⲧⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲏⲧⲏⲥ ⲁⲧⲁϩⲟϥ ⲛⲁϥⲥⲱ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲛⲓⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲥⲁⲭⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲭⲁⲣ ϥⲭⲣⲟϥ ⲙ̀ⲡϯⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓϣⲁⲓ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲡⲉ ⲁϥϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ.

Ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲁⲗⲗⲁ ⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲉϫⲱⲟⲩ. Ⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀̀ⲥⲁϧ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

Thursday, 14 September 2017

ϯϯϩⲟ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲉⲛⲧ

ϯϯϩⲟ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙϣⲉⲛⲧ ϫⲉ ⲛ̀ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲓ. ϯϧⲟⲥⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ϯϫⲱⲛⲧ. ⲭⲁⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲉⲩⲓ ⲓⲉ ⲥⲟⲙⲥ ⲓⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲓⲉ ⲟⲩⲱⲙ. ⲁⲣⲓϩⲙⲟⲧ ⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲙ̀ⲧⲟⲛ. ϯⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲁⲧ.

ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ. ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲙ̀ⲙⲟⲛⲥϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲉ ϯⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ⲓⲉ ϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ.

ⲙ̀ⲡⲉⲣⲧⲉⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲓⲥⲓ ⲓⲉ ϣⲱⲡ ⲛ̀ⲟⲩϧⲣⲉ ⲓⲉ ϩⲕⲟ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ. ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲡⲁϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ϯϣⲱⲛⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲉ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲁϫⲉⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲉϩⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲁϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ.

ϯϣⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ⲓⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ. ⲭⲁⲙⲁ ⲛⲏⲓ ⲉⲉⲛⲕⲟⲧ ⲓⲉ ⲫⲱⲧ ⲓⲉ ⲙⲟϣⲓ ⲓⲉ ⲥⲱⲣⲉⲙ. ⲭⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ

ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲟϭⲛⲓ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲕⲱϯ ⲛ̀̀ⲥⲁ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̀ⲉⲣϩⲓⲱⲓϣ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓⲓ ⲓⲉ ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ. ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ.

ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲑⲣⲧⲉⲣ ⲧⲟⲛⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ⲁⲩϭⲗⲟ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. ⲙ̀ⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϣⲛⲓϥⲓ ⲁⲛ. ⲭⲁⲙⲁ ⲛⲏⲓ ⲉⲛⲓϥⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲟⲩⲱϩⲉⲙ ϭⲟϫⲓ ⲛ̀̀ⲥⲁ ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲉⲧⲉⲛϧⲣⲱⲟⲩⲓ ⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲁϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ ϧⲁⲣⲁⲃⲓ ⲙ̀ⲡⲁϩⲱⲧⲡ.

ⲉϩⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲓⲟⲩⲗ ⲓⲉ ⲭⲱⲡ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϣⲓⲧⲥ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲁϫⲉⲕ ⲓⲥϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓϣⲭⲱⲡ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲃⲁϩⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϣ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩϣⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲱⲛϧ ϯⲛⲁⲭⲱⲡ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲧⲁϩⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲛⲁϫⲉⲙ ⲡⲓϫⲁⲙⲏ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩϧⲣⲱⲟⲩ.Sunday, 10 September 2017

ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲥⲡⲓ

ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣϣⲏⲛ. ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛⲉⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲃⲱϩⲉⲙ. ⲁⲛϭⲓϧⲏⲓⲃⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ. ⲁⲛⲥⲉ ⲏⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ. ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϫⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲁⲓⲣⲟ. ⲁⲛⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲣⲫⲉⲓ. ⲁⲛϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲕⲟⲓ. ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϩⲣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲣⲥⲓⲙ. ⲡⲣⲏ ⲑⲱϣ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲟⲟⲩⲓ. ⲡⲓⲓⲟϩ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲛϭⲗⲟϫ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ. ⲛⲓⲁⲟⲩⲁⲛ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ. ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣⲙⲁⲛ ϧⲁϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲟ. ⲛⲓⲭⲗⲟⲙ ⲉⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲏⲛⲓ ⲥⲱⲃⲓ. ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲣⲟⲩⲣ ϫⲉⲣϫⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲏⲣⲉ. ⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲱⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲗⲟϫ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ ⲁⲥϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲛⲕⲱⲗϩ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲫⲟϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϭⲟⲥϫⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ

ⲁⲥⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲓⲙⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲥⲫⲱⲣϣ ⲛ̀ⲛⲉⲥϩⲃⲱⲥ ϩⲓ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲭϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ
ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲁϯ
ⲕⲟⲗⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲕ
ⲥⲓϯ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲉⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ
ⲥϧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉϫⲉⲛ ϩⲑⲏⲛ
ⲓⲁ ⲡⲁϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ
ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲙ̀ⲙⲏⲓ
ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ
ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲉⲛⲧⲱⲃϩ

ⲁⲛϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲁⲛϭⲓⲥⲙⲏ ⲉⲛⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲱϯ ⲁⲩϣⲁⲛϯⲫⲓ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϩⲣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲥⲥⲱⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉⲥϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧϫⲱ. ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲓ ϥⲛⲉⲣⲃⲉⲣⲓ  ⲉⲑⲣⲉϥⲛⲏⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲁⲱⲃϣ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲁⲩ. ⲫⲣⲏ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟϫ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ϩⲑⲏⲧⲉⲛ. ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲃⲑⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ. ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲏⲛⲓ ⲙⲁϯϩⲓⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲙ̀ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲕⲁⲩϩ ϧⲉⲛ ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲁⲓ. ⲁⲣⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲣ ⲙ̀ⲡⲓϩⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ.

ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩⲧ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ϥⲛⲁϩⲁⲗⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲡⲓϩⲓⲃⲱⲓ ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϥⲛⲁϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁⲥ. ⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲁϧⲁϯ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲁⲣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲧⲁϩ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩⲧ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲣⲁⲥϯ.

Wednesday, 6 September 2017

ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ

ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲁϣⲓ ϣⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩϧⲓⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛⲱⲛϧ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ. ϥⲛⲁϣⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲭⲱⲡ ⲥⲉϫⲱ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲛⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲩϣⲓⲃϯ. ⲥⲉϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲙ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ϣⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ. ⲥⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲭⲏ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲟⲩⲏⲟⲩⲧ. ⲥⲉⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲟⲩⲟϩ ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲟⲩⲣ ⲉϧⲟⲩⲛ  ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲙⲉⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲱⲃ. ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁⲟ ⲉⲩⲧⲁⲙⲟⲛ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧϩⲏⲕⲓ.

ⲁⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲓ̀ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲁⲣⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲁϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲗⲁⲟⲥ ϯⲫⲓ ⲉⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲁⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ. ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲡⲓⲑⲉⲃⲓⲟ. ⲉⲧⲁϥϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲩⲭⲟⲗⲟⲅⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥϧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉϥϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲟⲩϯ ⲓⲉ ⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ. ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲥϣⲉⲙⲙⲟ ⲁⲥⲉⲣⲕⲣⲉⲙⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲩϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲕⲁϯ ϫⲉ.

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ϫⲉ ⲛ̀ⲛⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ϭⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲛⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩϫⲫⲟ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲙ̄ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲓⲉ ⲟⲩⲗⲟⲩⲗⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡ̄ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲓⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϣⲣⲱ ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥϯϫⲣⲟϫ ⲛ̀ⲥⲁϥ ⲓⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ. ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲓ̀.

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲁⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϧⲁ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲉϩ ⲉϥⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϫⲱⲓⲧ ⲉϥⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲉⲙ ϫⲱⲙ ⲉⲩⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥϯⲫⲓ ⲉⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉⲛϥ ϧⲁ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲥϣⲉⲣⲓ. ⲡⲓⲭⲉⲧ ⲁϥϣⲉⲛϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲟⲩϩⲱⲃ.

ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲟⲃⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ  ϣⲁⲩⲉⲣϧⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϯⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲁⲑⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲅⲟⲣⲁ.

ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϩⲧⲥ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲁⲛⲉⲥϣⲉⲙϣⲓ ⲁⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲥϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲙⲏϯ. ⲥⲟⲛⲓ ⲁⲛ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲕⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲓⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲛⲧⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲕⲉⲧⲁⲅⲙⲁ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲏⲥⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲁⲣⲝ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ.

ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩϥⲱϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲓⲃϯ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲓϯⲙⲓ ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓϯⲙⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲓⲉ ⲧⲉⲕⲧⲟⲩⲥ ϣⲁ ⲟⲩⲕⲉⲣⲁⲛ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϧⲁ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ. ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲙⲓ ϧⲁ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ ⲓⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁⲩ.

ⲁⲓⲙⲟϣⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲉⲙϣⲏϫⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲛⲟϥⲣⲓ ⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲁⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲏⲛⲓ ⲥⲁⲥⲫⲓⲣ ⲙ̀ⲡⲓⲃⲉⲣⲥⲓⲙ ⲉⲓϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲟⲩⲣⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ.  ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲗⲗⲟϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉϩⲉ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ϩⲁⲃⲉϩⲱⲗ ⲁⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϭⲏⲡⲓ ⲁⲓⲥⲱⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲙⲟϣⲓ ⲉⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲧϩⲏ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲉⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲓ.


ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ

ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⲁⲓⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ. ⲁⲓⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ̀ⲙⲡⲁϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲁϯϣⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲥ.  ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀̀ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲏ̄ⲥ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲓϣⲛⲁϩϯ ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲛⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣ̀ⲱϣ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲡⲧⲏⲣϥ.  ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲕⲁϯ ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲓⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟϣⲥ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲕϣⲁⲛϭⲓⲥⲃⲱ ⲭⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲧⲉ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ.

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲡⲉ ⲥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ. ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲛ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙϯⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ. ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲫⲟϩ ϣⲁ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ. ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲉⲛⲉⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩϣⲑⲏⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲓϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲟ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ

ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲉⲕⲉⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲛⲉⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲉⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ. ⲁⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲭⲛⲁϩⲉⲓ ⲓⲉ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲁⲕϣⲁⲛⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲁⲥⲡⲓ ⲥⲛⲁⲧⲁⲓⲟⲕ. ⲁⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲱϫⲉⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲕⲟⲩϫⲓ ⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲛ̀ϯⲗⲉⲓⲧⲟⲩⲅⲓⲁ.

ⲁⲓϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲉⲧϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ. ⲉⲧⲁ ϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲓⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲉⲥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀̀ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϫⲓϫ  ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲥⲉϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲁϥϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲭⲁⲕⲕⲁⲙⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲭⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲁⲛⲓⲃⲟⲓϣⲓ ⲁⲩⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ.

ⲁⲓϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲛⲁⲫⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲛⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϧⲟⲓ ⲛⲉⲙⲉ ⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲱⲛϧ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲧⲁⲕⲟⲓ ⲛⲉⲙⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛ̀ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ. ⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲓⲉ ϫⲱⲛⲧ. ⲙ̀ⲡⲉⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲧⲁⲓϧⲱⲛⲧ ⲉⲫⲓⲁⲣⲟ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ ⲉⲫⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡϩⲟ ⲙ̀ⲫⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲉⲧⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲓϭⲓϣⲓⲡⲓ ⲧⲟⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲛⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲭⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϩⲑⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲑⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲑⲉϩ ⲡⲁⲛⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲏⲓ.

ⲟⲩⲟⲛ  ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲉ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲁϯ ⲉⲟⲩⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲓⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲁⲟⲩⲏⲟⲩⲧ ⲓⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ. ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙ ⲟⲩⲏⲣⲡ ⲡⲉ. ϯⲛⲁⲥⲱ

Monday, 4 September 2017

ⲁⲥⲫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲓⲟⲩⲗ

ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧϩⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲙ̀̀ⲙⲟ ⲉⲧⲁⲛϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉⲛϯⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛⲥϧⲉ ⲡⲉⲣⲁⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̀ⲑⲟ ⲟⲩⲁϧⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲩⲗⲁϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲣⲏ ⲧⲉ. ⲛ̀ⲑⲟ ⲡⲉ ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡϩⲏⲧ ⲁϥⲧⲥⲟ ⲙ̀ⲙⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲫⲛⲟϫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϩⲟ ⲛⲓⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲩϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲁⲫⲟⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲏⲣⲡ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ. ⲛⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲱϯ ⲁⲩⲓⲁ ⲡⲉϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲱⲓ  ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲁⲣⲉϫⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϭⲟⲥϫⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲙϩⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϣⲉⲣⲓ. ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲁⲩⲭⲱⲡ ⲛ̀ⲛⲉⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲛⲟϫⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ. ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟ ⲁⲩϯⲛⲉ ⲛ̀ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ϧⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲉϧⲣⲱⲟⲩ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲟⲗⲥⲉⲗ. ⲁⲣⲉϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

ⲉⲧⲁ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲓⲃϯ ⲁⲣⲉⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲉϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲓⲛ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲉⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲕⲉ ⲡⲉⲡⲓⲥⲧⲓ ⲁⲣⲉⲕⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲕⲉ ⲛⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲏⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲣⲉⲉⲣⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ⲡⲓⲅⲉⲛⲛⲏⲥⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲛⲓⲙⲉⲅⲁⲗⲟ ⲛ̀ⲩⲓⲟⲩⲥ ⲁⲩⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲧⲉⲩⲟⲛⲧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲓ ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ. ⲛ̀ⲑⲟ ⲅⲁⲣ ⲁⲣⲉⲉⲣⲁⲛⲭⲱⲣⲏⲛ ⲉⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲓϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲑⲟϣ ϣⲙⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲛⲭⲁⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϩⲓⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲱⲇⲏ ⲉⲣⲭⲱⲣⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟ. ⲁⲣⲉϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁⲅⲓⲟⲛ ⲛⲉϫⲱ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲓⲁ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲯⲁⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲙ̀ⲡⲉϩⲓⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉϣⲉⲛⲉ ⲉϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ.

ⲉⲧⲁ ⲡⲥⲏⲟⲩ ϣⲓⲃϯ ⲁⲣⲉⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲉⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲁϩⲓ ⲁⲣⲉⲟⲩⲉⲙ ⲡⲓⲃⲉⲗϩⲱⲗ ⲁⲣⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛ̀ⲛⲓϩⲁϭⲟⲣ ϩⲓ ϩⲁⲛϩⲑⲱⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲁⲙⲟⲩⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ  ⲁⲣⲉⲭⲁ ⲡⲉϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲙ̀ⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲑⲉϩ. ⲉⲧⲁⲣⲉ ϧⲓⲥⲓ ⲁⲣⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲣⲉⲭⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁⲣⲉϣⲉⲛⲉ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲟϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲓⲟⲩⲗ ϩⲓ ⲛⲓⲧⲁⲗ ⲛ̀ⲧⲉⲫⲱⲣϣ ⲛ̀ⲛⲉϫⲛⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲁⲕ  ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲭⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲁⲛⲉⲣⲡⲉⲱⲃϣ ⲁⲣⲉⲭⲁ ⲛⲓⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲱ ⲁⲣⲉϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛ̀ⲛⲉϫⲱⲙ ϣⲁ ⲟⲩϣϩⲓϭ ⲉⲑⲣⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩϣⲁϩⲙ

ⲁⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲓ̑ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱ ⲉⲧⲁⲣⲉ ⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲙ̀ⲡⲉϩⲗⲓ ϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁϯ. ⲙⲏ ⲁⲣⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲓⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏ ⲁⲣⲉϫⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲃⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲟⲛ. ⲙⲏ ⲧⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲉⲙⲓⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲓⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲕⲱϯ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ.

ⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲓⲛⲓ ϯⲟⲃⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ϯϩⲟⲕⲉⲣ ϣⲁ ⲡⲓⲉⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̀ⲑⲟ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲭⲁⲣⲱ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲙⲁⲥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲉ ϯⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ . ⲙⲏ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟ ⲓⲉ ϯⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧ ⲟⲩⲃⲉ ⲟⲩⲓⲁⲗ ⲉⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲁⲥⲙⲟⲧ. ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲭⲏ ϩⲓ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓϣϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲭⲁⲣⲱ ⲟⲩⲟϩ ϯⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲉϫⲁⲙⲏ. ⲙ̀ⲡⲉϩⲗⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉϧⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲙ̀ⲙⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲉⲣⲟⲩⲱ. ⲁⲩϯⲛⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϩⲉⲃⲥⲱ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ.

ⲙⲁϣⲉⲛⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲓⲟⲩⲗ ϩⲓ ⲛⲓⲧⲁⲗ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧϧⲁϯ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱ ϣⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲓⲉ ϯⲛⲁⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲙⲟ ϧⲉⲛ ϩⲑⲏⲓ. ⲧⲉⲣⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲕⲁϣ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏⲧ. ϩⲁⲗⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲡϣⲁⲗ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲭⲱⲡ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ϣⲁϯⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲁⲛ ϩⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϫⲱⲃⲓ ϩⲓ ⲡⲕⲁϩⲓ. ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲣⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ. ⲛ̀ⲑⲟ ⲧⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ϣⲁⲣⲉϩⲁⲗⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲛϩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ϫⲱⲃⲓ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲣⲁⲛ.  

Sunday, 3 September 2017

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ

ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣ̄̄ⲗ̄ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϯⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲟⲡⲁ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲓⲥⲑⲟⲕ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲍⲁⲙⲉⲛϩⲟϥ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲇ̄ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲥϯ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϯⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲃ̄ϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲁϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲁϫⲓ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲛⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲓ. ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲙ̀ⲓ̄ϯ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲇⲉ ⲁϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ.

ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ. ⲁϥⲃⲱⲗ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲉⲝⲡⲏⲣ ⲁⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲓⲥ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲃ̄ϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲉⲛⲉⲛⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ. ⲁⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩϯ ⲛ̀ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣ̄ⲁ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲱⲧⲥ ⲧⲁⲕⲟ ⲙ̀ⲡⲱⲛϧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϯⲃⲱⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲇ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲗ̄ⲁ̄ ⲁⲟⲩⲕⲉⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲱⲧⲥ ϣⲱⲡⲓ. ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩⲥϯ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲃⲱⲧⲥ ⲁⲥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ. ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϣⲗⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ. ⲥⲉⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉϥⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲕⲁϩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲁⲓ ⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲉ ϣⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ. ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲱ ⲥⲉⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ.

ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉ. ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲁⲥⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ. ⲛⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲃ̄ϯ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲱⲛϧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲥⲉⲉⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲉⲙⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ ϫⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲩⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲉⲙⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲟ ⲉⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲁⲛⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.

ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ. ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲑⲏⲉⲑⲛⲁⲙⲁⲥⲥ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲉⲩϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲉⲙⲛⲉϩⲃⲓ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ.


Friday, 1 September 2017

ⲑⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲕⲁⲩϩ

ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲏ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ. ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲫⲣⲏ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ. ⲁⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲉⲫⲣⲏ ϫⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲑⲉϩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲁϣⲑⲉϩ. ϯⲕⲁϯ ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ. ⲁⲓⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ϣⲁ ⲛⲓϯⲙⲓ ⲁⲓⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲥⲓⲙ ⲁⲓⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲓ. ⲁⲓⲫⲟϩ ϣⲁ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲱⲧⲡ.

ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲓⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲥϩⲓⲕⲱⲛ ⲓⲉ ϣⲱⲗⲉⲙ ⲉⲡⲉⲥⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲥⲓϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲥⲙϩⲁⲩ. ⲁⲓⲱϣ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ  ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲩϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲛⲟⲙϯ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

ⲁⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ϣⲉⲛϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϧⲁ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲁⲟⲩⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣϯϩⲑⲏⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲧⲉ. ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϭⲛⲟⲩⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲓⲙⲓ. ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩ.

ⲁⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲉϩⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲕⲁⲩϩ ⲁⲩⲁϣⲁⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲓ. ⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϣⲁⲛϣ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲕⲉⲛⲓ ⲟⲩⲧⲁⲙⲁⲩ. ⲟⲩⲧⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ⲥⲱⲛⲓ. ⲡⲁϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲑⲏⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲉ ⲉⲩⲑⲟⲙⲥ ⲛⲉⲙⲉ.

ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁϥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲙⲏⲣ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲣⲱⲕ ⲱ ⲡⲓⲁⲑϩⲏⲧ. ⲑⲟⲙ ⲛ̀ⲣⲱⲕ. ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲣⲓⲙⲓ ⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲉⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲩ. ⲑⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲙⲕⲁⲩϩ ⲓⲉ ⲑⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲓⲉ ⲁⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ.

ⲁⲓϣⲉⲙϣⲏϫⲓ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ϧⲁ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲃ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲥⲙⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁϥⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲱⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲥⲁϩⲟ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟⲩⲃ ⲁϥⲥⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕϭⲓⲛⲟⲙϯ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̀ⲑⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲥϣⲟⲡⲧ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ. ⲉⲕⲉⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲛϧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲓⲱⲛϧ ⲛⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲁⲛ. ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ. ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲁⲥⲭⲁ ⲧⲟⲧⲥ ϩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲭⲁⲣⲱⲥ.

ⲁⲓϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϯⲫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ϫⲉ ϯϧⲉⲛ ⲡϣⲉⲙⲙⲟ.ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲑⲙⲁⲛⲫⲟϩ

Ⲁϭⲛⲉ ϩⲱⲃ
Ⲁϭⲛⲉ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ
Ⲁϭⲛⲉ ⲙⲏⲓⲛⲓ
Ⲁϭⲛⲉ ⲣⲁϣⲓ
Ⲁϭⲛⲉ ⲙⲱⲓⲧ
Ⲁϭⲛⲉ ⲣⲁⲥϯ
Ⲁϭⲛⲉ ⲗⲱⲓϫⲓ
Ⲁϭⲛⲉ ⲁⲥⲡⲓ
Ϩⲓ ⲟⲩⲧⲟⲧⲥ
Ϯϩⲉⲙⲥⲓ ⲟⲩⲃⲉ
Ⲡⲓⲙⲟⲥⲓⲕⲟⲛ
Ϩⲓ ϯⲫⲟⲣϣⲓ ⲟⲩⲟⲛ
Ⲟⲩⲁⲫⲟⲧ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ
Ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ
Ⲡⲓⲙⲟⲩⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓ̀
Ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓ̀
Ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲕ̀ϩⲙⲟⲟⲥ
Ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ
Ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ
Ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩϫⲱⲛⲧ
Ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲟϯ
Ϫⲉⲙ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ
Ⲟⲩⲟϩ
Ⲁⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ
Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ
Ⲟⲩⲣⲉϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ
Ⲙ̀ⲙⲟⲛϯ ϫⲟⲙ
Ⲧⲁⲫⲟⲣϣⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ
Ⲉⲧⲕⲏϣ
Ⲡⲓⲙⲟⲥⲓⲕⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲩ
Ⲁⲩϭⲓ ⲡⲓⲧⲟⲧⲥ
Ⲁϭⲛⲉ ⲧⲟⲧⲥ
Ⲁϭⲛⲉ ⲫⲟⲣϣⲓ
Ⲁϭⲛⲉ ⲙⲟⲟⲩ
Ⲁϭⲛⲉ ⲙⲟⲥⲓⲕⲟⲛ
Ⲁⲩϭⲓⲣⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲟⲧⲥ
Ⲁⲩϭⲓ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲟⲛ
Ⲡⲓⲙⲟⲥⲓⲕⲟⲛ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ
Ⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ
Ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ
Ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ
Ⲙ̀ⲡⲟⲩϣ̀ⲙⲟϩ ⲡⲁⲁⲫⲟⲧ
Ⲁⲩϭⲓ ⲡⲁⲣⲁⲛ
Ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ
Ⲛ̀ϯⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ
Ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ