Friday, 29 September 2017

ⲡⲁϣⲑⲉϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ

ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲑⲉϩ
ⲛⲁϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲣⲓ
ϯϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲣⲏ
ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉϫⲱⲣϩ
ⲛⲓⲕⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲏ ⲥⲟⲙⲥ
ϫⲉ ⲁⲓⲭⲁⲧⲟⲧ . . .
ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲥⲟⲗⲥⲉⲗⲥ
ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲉϫⲱⲣϩ ⲡⲉ
ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ
ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲭⲁⲑⲏⲟⲩ
ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ
ⲁⲗⲗⲁ . . .
ⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ
ⲛⲓⲣⲏ ⲉⲣⲥϣⲫⲏⲣ
ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲕⲟⲧ
ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲃⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲥⲏⲟⲩ
ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ
ⲉⲑⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ
ⲛⲓⲉⲕⲱⲧ ⲉⲧⲭⲱⲛⲥ
ⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ
ⲥⲉϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲣⲏ
ⲛ̀ⲧⲉϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ

ⲁⲟⲩⲭⲣⲟⲩⲣ ⲫⲟϫⲓ
ⲉⲡⲭⲁⲕⲓ . . .
ⲁϥⲉⲣⲁⲑⲟⲩⲱⲛϩ
ⲡⲉϥϧⲣⲱⲟⲩⲓ...
ⲙⲟϩ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲑⲉϩ
ⲡⲉϥϧⲣⲱⲟⲩⲓ
ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲣⲏ
ⲡⲉϥϧⲣⲱⲟⲩⲓ
ⲕⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ

ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲧϫⲟⲓ
ϯⲁⲙⲏⲣ ⲛⲏⲓ
ϩⲟⲥ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ
ϩⲓϫⲱϥ ⲛ̀ⲡⲓⲭⲣⲟⲩⲣ
ⲁⲡϧⲏⲃⲥ ⲥϧⲏⲧϥ
ⲛ̀ⲧⲁϧⲏⲓⲃⲓ ϩϫⲱⲥ
ⲛ̀ϯϫⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ

ⲁⲓϭⲓⲛⲉⲙⲱⲟⲩ
ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ ⲛ̀ⲧⲁⲧϩ
ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϣⲑⲉϩ
ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ
ⲁⲓϫⲉⲙⲧ ...
ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ
ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲑⲟⲙⲧⲉⲙ

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲩⲥⲟⲩ
ⲁⲓⲥⲟⲩⲟⲩ
ⲁⲓⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ
ⲡⲓϣⲑⲉϩ ⲧⲁϩⲟⲓ
ⲁⲓⲭⲁ ⲧⲁϧⲏⲓⲃⲓ

ⲛⲓⲣⲏ ⲁⲩϩⲱⲗ
ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ
ϯⲥⲁϫⲓ ϩⲟⲥ ⲟⲩⲭⲣⲟⲩⲣ

ⲟⲩⲣⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϣⲉⲛⲧ
ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ
ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩϣⲑⲉϩ

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲩⲥⲟⲩ
ⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲫⲣⲏ
ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲁⲧⲁϩⲟⲓ
ⲙ̀ⲡⲉⲣⲛⲉϩⲥⲓ ⲱ ⲛⲓⲣⲏ
ⲙ̀ⲡⲉⲣⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ
ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ
ⲙ̀ⲡⲉⲣⲕⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁϫⲟⲓ

ⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲓ
ϯϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲡⲁϫⲱⲛⲧ
ⲁⲥⲫⲟϫⲓ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲭⲣⲟⲩⲣ
ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲙ̀ⲃⲉⲛⲓⲡⲓ
ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ
ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ

ϯϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲧⲁϩⲟϯ
ϯϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲛⲁⲙⲕⲁⲩϩ
ϯϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲡⲓⲭⲣⲟⲩⲣ
ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲟϫⲓ

No comments: