Saturday, 30 September 2017

ⲧⲉⲥϧⲏⲓⲃⲓ ⲭⲏ


ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲉⲧϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲏⲓ ⲉⲡⲁⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲉϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲁⲓϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲉⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲉⲡⲓϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲥⲱⲥ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉⲑⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁ, ϣⲁⲥⲫⲱⲧ ⲉϯϣⲱϯ ⲉⲧϣⲏⲕ ⲛ̀ϯⲁⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲙⲏ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲓⲉ ϯⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲡⲉ, ⲓⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲱⲡⲓ. ⲧⲉⲛϧⲉⲛ ⲱⲛϧ ⲥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲑⲟ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϯⲙⲏⲣ ⲛⲉⲙⲁⲥ. ⲙⲏ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲁϩⲁⲗⲓ ϩⲓ ⲫⲟⲩⲉⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲑⲁⲙⲓⲟ ⲁϭⲛⲉ ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ. ⲁⲩϣⲁⲛⲙⲟⲣⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ϩⲗⲓ. ⲓⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛϧⲉⲛ ϯⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲱⲙⲓ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ. ⲁⲓⲛⲁϩⲗⲁⲓ ⲉⲓϥⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩϣⲟⲗϩⲥ ϯϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲁϩⲁⲗⲁⲓ ⲁⲧϭⲛⲟⲩⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲙⲓ. ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲥⲑⲏⲥⲓⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϭⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲉⲛϩ ⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁϧⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲗⲟⲗ ⲉⲧϫⲟⲗϩ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲉⲣϩⲟϯ ⲉⲃⲟⲗⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲫⲣⲏ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ, ϯϯϩⲓⲱⲧ ⲛ̀ϯϩⲟⲓⲛⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲛⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲙⲉⲧⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲭⲁⲣⲱϥ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲓⲟⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ . ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲫⲱⲣϫ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲥⲟⲩⲱⲛⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲧϯⲁⲓϥ.

ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲣⲱ ⲛ̀ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϧⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲉϯⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ϯⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲛ̀ϧⲏⲧⲉⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲁⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ. ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϯⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀̀ⲭⲏⲙⲓ.
Ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲥⲁϫⲓ. ⲧⲁⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲡⲉ ⲡϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓϯⲙⲁϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲧⲁⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲟϯ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲗⲁⲥ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲕⲁϯ ⲉϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲕⲁϩⲓ ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲁⲓⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲭⲁⲕⲓ ⲉⲧⲕⲏⲙ, ⲉⲥⲱⲛϧ ϧⲁ ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲥⲏⲟⲩ.

Ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲗⲁⲗ ⲛ̀ϫⲟⲗϯ ⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓⲧϥ ⲛ̀ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲓⲥ ⲟⲩⲥϧⲉⲥⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲉⲥϣⲉⲛⲁⲥ ϣⲁ ⲧⲉϥⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ. Ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲭⲟⲣⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲛ̀ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̀ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ

ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁϩⲟ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲁ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲭⲁⲥ. ⲉⲛⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲁⲓⲱϣ ⲡⲉ ⲉϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ⲧⲟⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧϧⲉⲗϣⲁⲓⲣⲓ ⲁⲓⲉⲙⲓ ⲉⲡⲓⲁⲗⲫⲁⲃⲏⲧⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲑⲛⲏⲃ ⲙⲁϫⲇⲁ ⲕⲉ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲫⲓⲱⲧ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲉⲙⲓ ⲉϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲗⲁⲥ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲁϩⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ. ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲱⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲣⲱⲓⲥ. ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ. ⲁⲓⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲉ̀ⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ Ⲛⲁⲡⲓⲗ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲁϣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ. ⲁⲓϯⲛⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲱϣ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲛⲍⲏⲃ. ⲉⲧⲁⲓⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲓⲃϯ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓⲫⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲫⲛⲏⲃ Ϣⲁϥⲓⲕ Ⲇⲉⲙⲓⲁⲛ. ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲁϣⲧⲉⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϣⲁϥⲱϣ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.

ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϧⲉⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ϯϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲁϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲭⲁ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ. ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲛⲥⲓϯ ⲛ̀ⲛⲓⲛⲁϥⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϣⲓⲃϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲛⲱⲥϧ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲧϥⲁⲓⲣⲱⲟⲩϣ. ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ ⲁⲛϣⲓⲃϯ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁⲃⲏⲧⲁ, ⲉⲧⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲛϯϩⲑⲏⲛ ⲉⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲁⲛϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲉⲥⲙⲟⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲓⲛⲁϥⲣⲓ ⲛⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲩⲣⲱⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉⲛⲕⲁϩⲓ. ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲁϩⲏⲧ ϯⲛⲁϩϯ ϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϣⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ. ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲥⲁⲃⲟⲥ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛϯⲥⲃⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲥⲣⲏϯ ⲁϭⲛⲉ ϣⲓⲃϯ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉⲛⲉϯⲥⲃⲱ ⲉϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲏⲥ ⲕⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁⲃⲏⲧⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ, ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲫⲱⲛⲁⲣⲓⲟⲛ, ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ, ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ, ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ, ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ, ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁⲟ ⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛⲭⲁϩⲑⲏⲛ ⲉⲫⲁⲓ ⲉⲛⲉϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ϧⲁ ⲛⲁⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲉϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ.

ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⲡⲁⲓⲁϩⲟ ⲫⲁⲓ. ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲫⲱⲣϫ ⲉⲧⲭⲏ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲓⲧⲉ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲁⲛϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲛⲉⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ. ⲛ̀ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϧⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲡⲱⲛϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ.

ⲁϩⲁ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲥϧⲏⲓⲃⲓ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϯⲙⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲭⲱⲣⲁ. ⲡⲉⲥⲁⲙⲁϩⲓ ⲙⲟϩ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ. ⲧⲉⲥϫⲟⲙ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲁⲩⲭⲁ ⲡⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲭⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲉⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ.

No comments: