Sunday, 10 September 2017

ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲥⲡⲓ

ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣϣⲏⲛ. ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛⲉⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲃⲱϩⲉⲙ. ⲁⲛϭⲓϧⲏⲓⲃⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ. ⲁⲛⲥⲉ ⲏⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ. ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϫⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲓⲁⲓⲣⲟ. ⲁⲛⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲣⲫⲉⲓ. ⲁⲛϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲕⲟⲓ. ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϩⲣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲣⲥⲓⲙ. ⲡⲣⲏ ⲑⲱϣ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲟⲟⲩⲓ. ⲡⲓⲓⲟϩ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲛϭⲗⲟϫ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ. ⲛⲓⲁⲟⲩⲁⲛ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ. ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣⲙⲁⲛ ϧⲁϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲉⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲟ. ⲛⲓⲭⲗⲟⲙ ⲉⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲏⲛⲓ ⲥⲱⲃⲓ. ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲣⲟⲩⲣ ϫⲉⲣϫⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲏⲣⲉ. ⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲱⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲗⲟϫ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ ⲁⲥϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲛⲕⲱⲗϩ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲫⲟϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϭⲟⲥϫⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ

ⲁⲥⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲓⲙⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲥⲫⲱⲣϣ ⲛ̀ⲛⲉⲥϩⲃⲱⲥ ϩⲓ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲭϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ
ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲁϯ
ⲕⲟⲗⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲕ
ⲥⲓϯ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲉⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ
ⲥϧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉϫⲉⲛ ϩⲑⲏⲛ
ⲓⲁ ⲡⲁϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ
ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲙ̀ⲙⲏⲓ
ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ
ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲉⲛⲧⲱⲃϩ

ⲁⲛϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲁⲛϭⲓⲥⲙⲏ ⲉⲛⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲱϯ ⲁⲩϣⲁⲛϯⲫⲓ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϩⲣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲥⲥⲱⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉⲥϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧϫⲱ. ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲓ ϥⲛⲉⲣⲃⲉⲣⲓ  ⲉⲑⲣⲉϥⲛⲏⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲁⲱⲃϣ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲁⲩ. ⲫⲣⲏ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟϫ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ϩⲑⲏⲧⲉⲛ. ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲃⲑⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ. ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲏⲛⲓ ⲙⲁϯϩⲓⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲙ̀ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲕⲁⲩϩ ϧⲉⲛ ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲁⲓ. ⲁⲣⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲣ ⲙ̀ⲡⲓϩⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ.

ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩⲧ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ϥⲛⲁϩⲁⲗⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϥⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲡⲓϩⲓⲃⲱⲓ ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϥⲛⲁϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁⲥ. ⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲁϧⲁϯ ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲁⲣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲧⲁϩ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩⲧ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲣⲁⲥϯ.

No comments: