Monday, 18 September 2017

ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲁⲑⲉⲓⲁ ⲓⲥⲁⲁⲕ


ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲁⲑⲉⲓⲁ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲡⲇⲉⲗⲙⲉⲥⲓϩ ⲛⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲟⲙ ⲉⲗϧⲁⲗⲓϫ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ. Ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲁ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲙⲥⲓⲥ. Ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛⲧⲉϥϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲉⲕⲟⲩⲉⲗⲗⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲫⲗⲁⲟⲩⲧⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲩⲧⲟ ⲛⲉ ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥⲱϣ ⲛ̀ϯⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲛⲉϥⲧⲏⲃ ϧⲉⲛ ⲧϧⲉ ⲙ̀ⲃⲣⲁⲓⲗ. Ⲁϥⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓϥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲉⲧⲁⲅⲣⲁⲫⲱ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲱϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲙⲉⲓⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲉⲕⲟⲩⲉⲗⲗⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϫⲉⲛϫⲉⲛ ϣ̀ⲱϣ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ. Ⲁϥⲙⲉⲧⲁⲅⲣⲁⲫⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲫ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲱϩⲉⲙ.

Ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲧⲉϫⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲙⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲩϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

Ⲁϥϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲫⲟ ⲛ̀ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲙ̀ⲃⲁϩⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲙⲥⲓⲥ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲁ. Ⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲕⲗⲁⲥⲥⲓⲕⲓ ⲙⲟⲥⲓⲕⲓ ⲛⲉϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϭⲁⲓⲕⲟⲩⲥⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲟⲧⲍⲁⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲃⲁϫⲛⲉⲣ. Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲉⲗⲡⲁⲑⲁⲛⲟⲛⲓ ⲁϥⲧⲟⲩϩⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲁϣⲓ

ϥϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

No comments: