Sunday, 3 September 2017

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ

ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣ̄̄ⲗ̄ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϯⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲟⲡⲁ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲓⲥⲑⲟⲕ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲍⲁⲙⲉⲛϩⲟϥ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲇ̄ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲥϯ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϯⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲃ̄ϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲁϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲁϫⲓ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲛⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲓ. ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲙ̀ⲓ̄ϯ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲇⲉ ⲁϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ.

ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ. ⲁϥⲃⲱⲗ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲉⲝⲡⲏⲣ ⲁⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲓⲥ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲃ̄ϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲉⲛⲉⲛⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ. ⲁⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩϯ ⲛ̀ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣ̄ⲁ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲱⲧⲥ ⲧⲁⲕⲟ ⲙ̀ⲡⲱⲛϧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϯⲃⲱⲧⲥ ⲛ̀ⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲇ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲗ̄ⲁ̄ ⲁⲟⲩⲕⲉⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲱⲧⲥ ϣⲱⲡⲓ. ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩⲥϯ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲃⲱⲧⲥ ⲁⲥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ. ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϣⲗⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ. ⲥⲉⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉϥⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲕⲁϩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲁⲓ ⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲉ ϣⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ. ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲱ ⲥⲉⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ.

ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉ. ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲁⲥⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ. ⲛⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲃ̄ϯ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲱⲛϧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲥⲉⲉⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲉⲙⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ ϫⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲩⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲉⲙⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲟ ⲉⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲑⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲁⲛⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.

ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ. ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲑⲏⲉⲑⲛⲁⲙⲁⲥⲥ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲉⲩϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲉⲙⲛⲉϩⲃⲓ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ.


No comments: