Monday, 4 September 2017

ⲁⲥⲫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲓⲟⲩⲗ

ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧϩⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲙ̀̀ⲙⲟ ⲉⲧⲁⲛϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉⲛϯⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛⲥϧⲉ ⲡⲉⲣⲁⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̀ⲑⲟ ⲟⲩⲁϧⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲩⲗⲁϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲣⲏ ⲧⲉ. ⲛ̀ⲑⲟ ⲡⲉ ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡϩⲏⲧ ⲁϥⲧⲥⲟ ⲙ̀ⲙⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲫⲛⲟϫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϩⲟ ⲛⲓⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲩϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲁⲫⲟⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲏⲣⲡ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ. ⲛⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲱϯ ⲁⲩⲓⲁ ⲡⲉϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲱⲓ  ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲁⲣⲉϫⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϭⲟⲥϫⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲙϩⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϣⲉⲣⲓ. ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲁⲩⲭⲱⲡ ⲛ̀ⲛⲉⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲛⲟϫⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ. ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟ ⲁⲩϯⲛⲉ ⲛ̀ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ϧⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲉϧⲣⲱⲟⲩ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲟⲗⲥⲉⲗ. ⲁⲣⲉϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

ⲉⲧⲁ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲓⲃϯ ⲁⲣⲉⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲉϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲓⲛ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲉⲗⲟⲅⲓⲁ ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲕⲉ ⲡⲉⲡⲓⲥⲧⲓ ⲁⲣⲉⲕⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲕⲉ ⲛⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲏⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲣⲉⲉⲣⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ⲡⲓⲅⲉⲛⲛⲏⲥⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲛⲓⲙⲉⲅⲁⲗⲟ ⲛ̀ⲩⲓⲟⲩⲥ ⲁⲩⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲧⲉⲩⲟⲛⲧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲓ ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ. ⲛ̀ⲑⲟ ⲅⲁⲣ ⲁⲣⲉⲉⲣⲁⲛⲭⲱⲣⲏⲛ ⲉⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲓϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲑⲟϣ ϣⲙⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲛⲭⲁⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϩⲓⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲱⲇⲏ ⲉⲣⲭⲱⲣⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟ. ⲁⲣⲉϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲕⲁⲓ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲁⲅⲓⲟⲛ ⲛⲉϫⲱ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲓⲁ ⲕⲁⲓ ⲛⲓⲯⲁⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲙ̀ⲡⲉϩⲓⲛⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉϣⲉⲛⲉ ⲉϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ.

ⲉⲧⲁ ⲡⲥⲏⲟⲩ ϣⲓⲃϯ ⲁⲣⲉⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲉⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲁϩⲓ ⲁⲣⲉⲟⲩⲉⲙ ⲡⲓⲃⲉⲗϩⲱⲗ ⲁⲣⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛ̀ⲛⲓϩⲁϭⲟⲣ ϩⲓ ϩⲁⲛϩⲑⲱⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲁⲙⲟⲩⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ  ⲁⲣⲉⲭⲁ ⲡⲉϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲙ̀ⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲑⲉϩ. ⲉⲧⲁⲣⲉ ϧⲓⲥⲓ ⲁⲣⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲣⲉⲭⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁⲣⲉϣⲉⲛⲉ ϣⲁ ⲙⲁⲣⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲟϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲓⲟⲩⲗ ϩⲓ ⲛⲓⲧⲁⲗ ⲛ̀ⲧⲉⲫⲱⲣϣ ⲛ̀ⲛⲉϫⲛⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲁⲕ  ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲭⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲁⲛⲉⲣⲡⲉⲱⲃϣ ⲁⲣⲉⲭⲁ ⲛⲓⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲱ ⲁⲣⲉϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛ̀ⲛⲉϫⲱⲙ ϣⲁ ⲟⲩϣϩⲓϭ ⲉⲑⲣⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩϣⲁϩⲙ

ⲁⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲓ̑ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱ ⲉⲧⲁⲣⲉ ⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲙ̀ⲡⲉϩⲗⲓ ϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁϯ. ⲙⲏ ⲁⲣⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲓⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙⲏ ⲁⲣⲉϫⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲃⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲟⲛ. ⲙⲏ ⲧⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲉⲙⲓⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲓⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲕⲱϯ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ.

ⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲓⲛⲓ ϯⲟⲃⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ϯϩⲟⲕⲉⲣ ϣⲁ ⲡⲓⲉⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̀ⲑⲟ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲭⲁⲣⲱ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲙⲁⲥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲉ ϯⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ . ⲙⲏ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟ ⲓⲉ ϯⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧ ⲟⲩⲃⲉ ⲟⲩⲓⲁⲗ ⲉⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲁⲥⲙⲟⲧ. ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲭⲏ ϩⲓ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓϣϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲭⲁⲣⲱ ⲟⲩⲟϩ ϯⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲉϫⲁⲙⲏ. ⲙ̀ⲡⲉϩⲗⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉϧⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲙ̀ⲙⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲉⲣⲟⲩⲱ. ⲁⲩϯⲛⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϩⲉⲃⲥⲱ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ.

ⲙⲁϣⲉⲛⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲓⲟⲩⲗ ϩⲓ ⲛⲓⲧⲁⲗ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧϧⲁϯ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱ ϣⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲓⲉ ϯⲛⲁⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲙⲟ ϧⲉⲛ ϩⲑⲏⲓ. ⲧⲉⲣⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲕⲁϣ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏⲧ. ϩⲁⲗⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲡϣⲁⲗ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲭⲱⲡ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ϣⲁϯⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲁⲛ ϩⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϫⲱⲃⲓ ϩⲓ ⲡⲕⲁϩⲓ. ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲣⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϣⲧⲉⲕⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ ⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ. ⲛ̀ⲑⲟ ⲧⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ϣⲁⲣⲉϩⲁⲗⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲛϩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ϫⲱⲃⲓ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲣⲁⲛ.  

No comments: