Tuesday, 22 August 2017

ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̇ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ

ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϩⲧⲥ ⲛ̇ⲧⲁϯϩⲑⲏⲓ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̇ⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲟⲩϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲡⲓⲥⲁϧ ⲙⲱⲣⲏⲥ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ ⲓⲉ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲃⲃⲁ ⲇⲓⲙⲓⲧⲣⲓⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ. ⲥⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛ̇ⲛⲓⲥⲟⲃⲧ ⲛ̇ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲙ̇ⲡⲓϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲕⲏⲛ ϣⲁⲩⲭⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̇ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲉⲃⲥⲱ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ. ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ.  

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲙ̇ⲡⲏⲓ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲁⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲏⲟⲩ. ⲁⲩⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟⲥ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ϫⲉ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϫⲉ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲉⲧⲟⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲛⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲏⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲃⲱⲗ ⲛ̇ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲉⲑⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲗⲁⲥ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲱϣ ⲛ̇ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲏⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲱϣ, ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛ̇ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̇ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ.

ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲃⲱⲗ ⲛ̇ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲁⲛ ϧⲁ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ.

ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̇ⲧⲉⲕⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲁⲓϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛ̇ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲁⲱ. ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥⲱⲧⲡ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲕⲉⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲙϩⲥⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲱⲟⲩ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲙ̇ⲡⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲉⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩϯϩⲁⲡ ⲉϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ. ϯϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲥⲛⲁϣⲧ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲱⲧ. ⲡϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲭⲣⲱⲙ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲧⲁⲕⲟ ⲙ̇ⲡⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲡⲁⲓϫⲱⲛⲧ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ.

ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲥϫⲱⲗϩ ⲛ̇ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲥϧⲁⲓ. ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲥ̇ⲟⲛⲓ ⲛ̇ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ Ⲛⲟⲩⲃⲓⲁ. ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲁⲩⲱⲡ ⲛ̇ⲛⲓⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲉⲥⲥⲁϫⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉⲧⲓⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. 

ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ  ⲙ̇ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̇ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̇ϩⲱⲓⲙⲓ. ⲡⲁϫⲟⲓ ⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ϥⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲓⲉ ⲛⲓⲗⲓⲙⲏⲛ ⲓⲉ ⲡⲓⲭⲣⲟ. ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ϫⲱⲛⲧ ⲓⲉ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲙⲁⲛⲫⲟϩ. ⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̇ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲓⲣⲓ ϣⲁⲩϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̇ⲧⲁϫⲓⲙⲓ ⲙ̇ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ. ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲛ̇ϩⲁⲛϭⲁϫ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲟⲛϧ ϩⲁⲗⲁⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲥϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲫⲣⲏ. ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲑⲟⲙⲥ ⲓⲉ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲓⲉ ϫⲓⲙⲓ ⲛ̇ⲟⲩⲕⲉⲙⲱⲓⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̇ⲡⲱⲛϧ ⲓⲉ ⲫⲙⲟⲩ.


No comments: