Sunday, 15 October 2017

ⲉⲧⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ

ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϩⲓⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲁϣ ⲛ̀ⲣⲏϯ ⲁⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲛ̀ϣⲟⲩⲧⲁⲓⲟⲥ. ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲱϣ: ⲥϧⲁⲓ: ⲥⲱⲧⲉⲙ: ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ

  • ⲁ̄. ⲡⲉϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ  ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲣⲓϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲱϣ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲙ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ
  • ⲃ̄. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲥⲁϧ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϣⲁϥⲱϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲉⲝⲓⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ
  • ⲅ̄. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲗ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲥⲉⲛϯ ⲛⲉⲙ ϯⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲕⲟⲩϫⲓ ⲕⲟⲩϫⲓ
  • ⲇ̄. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ϫⲉ ⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ ⲁϥⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̀ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯⲁϫⲡⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲱϣ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲕϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲉⲝⲓⲥ.
  • ⲉ̄. ⲫⲛⲏⲃ ϥⲁⲓⲉⲍ ⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲑⲟⲩⲑⲙⲟⲥ ⲣⲓⲍⲕⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲣⲓⲍⲕⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲉⲣ ⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ. ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲭⲛⲁⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲛⲁϣⲱϥⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲭⲛⲁϭⲓⲥⲃⲱ
  • ⲋ̄. ⲡⲉϫⲉ ⲫⲛⲏⲃ ⲛⲁⲡⲓⲗ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗⲫⲏⲉⲧⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ  ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ  ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
  • ⲍ̄. ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕϭⲓⲥⲃⲱ ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲕⲉⲱϣ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯⲁϫⲡⲓⲁ ⲓⲉ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲓⲉ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ⲓⲉ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲫⲟⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲓⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲓⲉ ⲡⲓⲉⲩⲭⲟⲗⲟⲅⲓⲟⲛ ⲓⲉ ⲛⲉⲛⲃⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲓⲉ ϩⲗⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲉⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.
  • ⲏ̄. ⲫⲛⲏⲃ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ϣⲁϥⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϫⲓⲛϭⲓⲥⲃⲱ:
ⲥⲱⲧⲉⲙ
ⲱϣ
ⲥⲁϫⲓ
ⲥϧⲁⲓ
ⲟⲩϩⲉⲙ

No comments: