Saturday, 28 October 2017

ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲙⲏ ⲉⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ


ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲙⲏ ⲉⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀Ⲓⲏ̄ⲥ̄ Ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲓⲙ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ϯⲑⲓⲁⲇⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ⲧⲉ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲛ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲗⲁⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ
 • ⲡⲉⲕⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲓⲉ ⲁⲥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲓⲉ ⲁⲥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲓⲉⲛ ⲙⲟϥⲑⲉϩ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲟⲩ
 • ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲑⲱⲕ ⲧⲉ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲉϥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲡⲉ ⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲁⲅⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲥⲉⲕⲁϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲁϥⲙⲁϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥϧⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲝϥⲟⲣⲇ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̄ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣ ⲫⲁⲓ. ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ  ⲁϥⲉⲣⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲝϥⲟⲣⲇ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲱⲛϧ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲟⲛϧ ⲧⲉ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲏⲧ ϣⲟ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ϣⲏⲙⲓ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀
  • ⲓⲉ ⲗⲁϩⲟϯ
  • ⲉⲣⲟⲩϫⲟⲥ
  • ϯⲛⲏⲓ
  • ⲕⲁⲗⲟⲡⲱ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲡⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲏⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲥⲉⲙⲛⲓⲧⲥ
 • ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲟⲣⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲗⲩⲙⲉⲛⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲇⲓⲇⲓⲙⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛⲁⲩⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
 • ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩϫⲟⲥ ⲛ̀ϩⲗⲓ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲣⲡⲉⲥⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲟⲙⲥ ⲉⲣⲟⲥNo comments: