Tuesday, 3 October 2017

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲁ̣ⲭ̄ⲛ̄ⲃ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲇⲉⲗⲧⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϯⲙⲓ ⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁϧⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲛⲟⲩϥϧⲏⲧ. ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲏⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϣⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲃⲁⲕⲓ ϩⲉⲗⲓⲟⲡⲟⲗⲓⲥ.  ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲫⲛⲏⲃ ⲃⲁϩⲓⲃ ⲁⲑⲁⲗⲗⲁ (ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲅⲣⲉⲅⲱⲣⲓⲟⲥ) ϫⲉ ϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ. ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲉⲡⲓⲁⲫⲉ ⲟⲩⲁϩⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ. ⲁϥϣⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲛⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲓⲁⲫⲉ ⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲫⲛⲏⲃ ⲁⲓⲟⲩⲃ ⲫⲁⲣⲁϫ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ ϫⲉ ⲁϥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ.

ⲉⲧⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲫⲉ ϣⲁⲕⲓⲣ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ  ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲡⲓⲁⲫⲉ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟϩⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥϩⲓⲡϩⲟ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲁϥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧϣⲏⲟⲩ. ⲁϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲓⲉⲃ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ. ⲁϥϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲕ̄ⲉ̄ ⲛ̀ϫⲱⲙ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲩⲥϧⲉ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ ⲙⲁⲣⲉⲛⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥϧⲏⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲁϭⲛⲉ ϧⲓⲥⲓ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩϫⲱⲙ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ϧⲓⲥⲓ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥϧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲧⲏⲗⲉⲫⲱⲛ ⲓⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ ⲓⲉ ⲡⲓⲓⲉⲃϣⲛⲉ (ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲓⲉⲃϣⲛⲉ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ).

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲉⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ. ⲁϥⲥϧⲉ ⲛ̀ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉϥⲫⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲫⲙⲟⲩ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁϩⲟ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲣⲡⲱⲃⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲑⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧϯϩⲑⲏⲟⲩ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲟⲩⲁϩⲧ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩϯⲙⲁϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲁⲩⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛ̀ⲛⲁⲓϫⲓⲛϯⲙⲁϯ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲁϥⲑⲱϩⲉⲙ ⲟⲛ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣ ⲛⲉⲙⲁϥ.

 ϧⲉⲛ ⲡⲓⲫⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛⲁⲃⲓⲗ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲛⲏⲃ ⲫⲁϧⲣⲓ ⲥⲁⲇⲉⲕ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲑⲛⲏⲃ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲥⲁⲗⲁⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲑⲛⲏⲃ ⲙⲁϫⲇⲁ ⲧⲁⲛⲓⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲥϯⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲫⲃⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ ⲛ̀ⲛⲓⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲛϣⲁϣϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ 

ⲉⲧⲁ ⲡⲥⲏⲟⲩ ϣⲓⲃϯ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲍⲁⲕⲓ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲓ̀ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥϧⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉϩⲁⲛⲛⲏⲃ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϩⲁⲛⲓ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲱ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲁϥⲥϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϧⲁ ⲡϫⲓⲛⲓ̇ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲉⲭⲏⲙⲓ.

ⲁⲫⲛⲏⲃ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥϭⲓⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲙⲁϯ  ⲁⲩϧⲟϧⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲁ ϯⲥⲩⲛⲉⲓⲥⲫⲟⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲕⲁϯ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲁ̣ⲯ̄ⲑ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ.  ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲁⲓ ϧⲁ ⲡϫⲓⲛⲥⲟⲃϯ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲁⲛϧⲟⲥ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛϫⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲕⲁⲡ ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲇ,ⲑ,ⲩ,ⲟⲩ,ϫ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲓⲛⲕⲓⲙ. ⲛⲓⲉⲡⲟⲡⲧⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲇⲓⲁⲧⲣⲓⲃⲏ ⲛⲉ ⲡⲓⲕⲁⲑⲏⲅⲏⲧⲏⲥ ⲁⲇⲉⲗ ⲫⲁⲣⲓⲇ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϧ ⲙⲱⲣⲏⲥ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲡⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲛⲏⲃ ⲫⲁϧⲣⲓ ⲥⲁⲇⲉⲕ ⲡⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϧ ⲁϣⲣⲁϥ ⲓⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲙⲓⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲗⲓⲙⲱϫ ϧⲉⲛ ⲅⲁⲗⲗⲓⲁ  ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ. ⲁⲩⲑⲱϩⲣⲉⲙ  ⲙ̀ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲁⲃⲃⲁ ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲁⲛⲗⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲡⲓⲃⲗⲉⲡⲱ ⲛ̀ϯⲇⲓⲁⲧⲣⲓⲃⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲓⲁⲛ ⲙⲟϥⲧⲁϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲣⲓⲍⲕⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ. ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲫⲱⲣϫ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲛⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲉⲧⲁϥϩⲓⲡϩⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ⲛ̀ⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛ̀ⲛⲁϣⲓⲃϯ ⲙ̀ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲗⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲓⲉ ⲁⲣⲭⲱⲛ: ⲛ̀ϯⲛⲁϯⲙⲁϯ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲣⲉⲕ ⲧⲁⲁⲫⲉ ⲓⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ϯⲛⲁⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲛⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲉⲩⲓ: ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲁⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ.   ⲁⲩⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟⲩⲱϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁ̣ⲯ̄ⲕ̄ⲅ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲛⲓⲕⲉⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲫⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛⲁⲃⲓⲗ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϧ ⲫⲁϧⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲑⲛⲏⲃ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲥⲁⲗⲁⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲑⲛⲏⲃ ⲙⲁϫⲇⲁ ⲧⲁⲛⲓⲟⲥ ⲁⲩⲭⲁ ⲡⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ 

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲕ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲟ̄ⲇ̄ ⲛ̀ⲥϧⲉⲥⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̈ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲧⲱⲃ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲙⲁⲣⲉϥϫⲉⲙⲁϩⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̈ⲧⲉϥⲉⲣⲛⲉⲃⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ ϫⲉ ⲁϥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

No comments: